Bog

Fribytterdrømme

Af (
1967
)

Analyse

Kristensen, Tom - Fribytterdrømme

Med debuten Fribytterdrømme anslog Tom Kristensen et tema, der skulle vise sig at følge ham gennem hele forfatterskabet: spændingen mellem livslyst og livslede.

I dansk litteratur hører Tom Kristensen (1893-1974) til blandt en række privilegerede forfattere, hvis skrivetalent ikke kender nogen genremæssige grænser. Han kunne udfolde sig med lige stor kunstnerisk kraft som lyriker, prosaist og kritiker. Kristensen kunne lave levende rejsebeskrivelser, være en sensitiv læser af andres værker og skabe overbevisende fiktive personer i fint anlagte omgivelser, men mest af alt havde han et øre for sprogets musik. Tom Kristensen kunne få sproget til at synge.

Denne lydhørhed for sprogets musik, den rene glæde ved ord, der gjorde ham til så fremragende en skribent, kommer tydeligst frem i lyrikken. Debuten med digtsamlingen Fribytterdrømme (1920) viste en digter, hvis formsans var udviklet til det ypperste fra begyndelsen. Kristensens fornemmelse for rim og rytme indskriver sig på linje med andre store musikalske digtere som Emil Aarestrup, Sophus Claussen og Holger Drachmann. Det er ikke tilfældigt, at han skrev en monografi om Claussen og valgte Drachmann som emne for sit speciale i dansk litteratur. Rent indholdsmæssigt er man dog langt fra den forfinede æsteticisme, symbolisme og naturdyrkelse, man kan finde hos disse digtere. I stedet dyrker Kristensen i tidens ånd den besyngelse af kaos, der var blevet en fast bestanddel af futurismen. Som i digtet "Rio Janeiro" er målet at favne det moderne liv i al dets farverige mangfoldighed: "Jeg tror på spraglede, springende toner, / rødt, hvidt, lilla, grønt, gult og blåt; jeg tror på alt undtagen på gråt. / Javist er det grønne for øjet godt / og rødt nervøst for visse personer -- / jeg tror på alle dyder og skændsler, smører dem op med hvad farver og djærve pensler, / jeg finder for godt".

I "Rio Janeiro" skitserer Kristensen en ekspressionistisk æstetik, hvor skribenten med maleren som metafor for en kunstnerisk arketype impulsivt smører farver ud på lærredet uden at skele til godt eller ondt, "dyder" eller "skændsler". Selve digtets form forråder dog det påståede kaos, idet det i høj grad er struktureret omkring et vellydende mønster af rim. Et andet paradoks hos Kristensen udspiller sig omkring brugen af det lyriske jeg. Jeget i Fribytterdrømme er netop ikke et ureflekteret, ekspressionistisk jeg, men befinder sig snarere et sted mellem poetisk drøm og virkelighedsrefleksion. Fribytteren bliver en særlig poetisk figur, hvis kendetegn er, at han ikke kan overgive sig fuldstændig til fantasien, men svæver i en tilstand mellem virkelighed og virkelighedsflugt. I åbningsdigtet "Fribytter" opsummeres i sidste strofe fribytterens mål: "Er en fribytter ikke en skaber, / der kæntrer med sjæleblank ro / for atter at støbe sig syner / med lysere, farverig tro, / for atter med voldsomme hænder / af skabende evne krummet / at slynge sin indre verden / med dens flammehjul ud i rummet?"

Målet for fribytteren er at gøre den flydende drøm til fast virkelighed. Kort sagt: At skabe verden i sit eget billede for derved at overvinde såvel det indre som ydre kaos i en potenseret skønhed. Afgørende er det dog, at det digteriske sværmeri brydes af tankens kniv i form af spørgsmålstegnet til sidst, der rent bogstaveligt sætter spørgsmålstegn ved det poetiske projekt. Virkeligheden har sneget sig ind igen. Det sker i form af dét, som Kristensen i digtet, "En purpurprik", kalder "refleksionens tandbid".

Forholdet mellem virkelighed og drøm danner en dybere struktur for digtsamlingen og livslysten er stærkest dér, hvor jeget glemmer sig selv. Forglemmelsen er imidlertid fiktionen, for jeget bliver hele tiden kastet tilbage til virkelighedens grå realitet, hvor drømmens blomst bliver til en klud, som det sker i digtet "Chrysantemum": "Ak, jeg fandt i blomstens kroge / alt for mange store bud. / Den er blot en pjalters tåge. / Den er drømmen om en klud".

Rent kompositorisk er Fribytterdrømme inddelt i fire sektioner: "Rejsefantasier", "Proletar- og Bydigte", "Jegdigte" og "Skumrings- og Dæmringsdigte". Fælles for digtene er projektet om at (gen)fortrylle virkeligheden. Dette gælder også proletardigtene, for eksempel dette øjebliksbillede af et knejpemiljø i digtet "Hans Højhed": "Der svømmer en Tuborg-reklame / i en brodsø af druknende dis / fra Golden Shag, Bird's Eye infame; et skilt med en ølfager dame / kæmper mod shag og forrøget forlis". Her møder man den dekadente side  af virkelighedsflugten hos Tom Kristensen: alkoholen og tobakken. Virkelighedsflugten som misbrugets og selvdestruktionens forlis er et selvbiografisk motiv, som Tom Kristensen senere skal folde fuldt ud i romanen med den sigende titel, Hærværk (1930).

Et andet motiv som Tom Kristensen skulle vise sig at overføre til prosaform er rejsebeskrivelsen. Digte som "Rio Janeiro", "Golden Gate" og "Itokih" viser alle den fascination af fremmede steder, som ikke bare går igen i andre digtsamlinger som Påfuglefjeren (1922) og Digte i Døgnet (1940), men også udvikler sig til de deciderede rejsebøger En kavaler i Spanien (1926), En omvej til Andorra (1947) og Rejse i Italien (1950). Dét, der fascinerer Tom Kristensen, er dog ikke bare stederne som sådan, men i lige så høj grad de forestillinger som lydene i de fremmede ord giver. Dette bliver særligt tydeligt i digtet "Ringen": "Port Saîd og Colombo / Penang, Singapore / og Saigon, Hongkong, Yokohoma! / I, rytmer i sangen / om solbadet jord / En rundkreds af havne. / En rundsang af navne / med fribytterklangen i ukendte ord". I digtet "Itokih" forøges lysten ved fremmede ord til at omfatte det rene volapyk som forbindes med barnets sprog: "O-di-mi-venne / og Ko-di-fa-na-ka. - / Af børnenes mund skabes nye, sære ord, / som har skønhed og lys, og som gror".

"Itokih" viser den meningsløse ordleg som forbundet med lys og vækst, men den anden side af meningsløsheden er en lammende melankoli. Bagsiden af den frodige lyse fantasi er erfaringen af intethed og død. Digtene i afsnittet "Skumrings og dæmringsdigte" anslår således en mere mørk tone som i digtet skumringslegende med følgende linier: "Cypressernes fingre strækkes i sorg / mod tusmørkets skyede øde. / En flagermus tegner i lydløs flugt / sit skumringskors over de døde".

I en vis forstand er inddelingen i afsnit dog misvisende. Samtlige digte er på én gang rejsedigte, jegdigte, proletardigte og skumringsdigte. Det er de i den forstand, at de alle tager udgangspunkt i et jeg, hvis svingninger mellem skumringsmelankoli og rejseglæde tager udgangspunkt i længslen efter at overskride hverdagens prosaiske almindelighed. Dette kan ske i sproget, i digtets smukt svungne linjer. Netop derfor bliver det så vigtigt for Tom Kristensen at fastholde den digteriske form. Digtet er dog kendetegnet ved at være begrænset i tid: Det bliver nødt til at høre op og genskrives, for livet er ikke et sammenhængende digt. Spørgsmålet er så om den poetiske tid, som digtet fanger i glimt, kan åbne for et øjebliks erkendelse af en større virkelighed, der kan bringe jeget ud over sig selv. Dette forbliver det åbne spørgsmål i det sidste digt "Til min ven Helge Bangsted", der afslutter Fribytterdrømme ligeså tvivlende, som den starter: "Timen før larmen og timen, før stormen / atter skal hvirvle og svinge os rundt, / gav os dog føling med evighedsformen. / Fatted vi den i et enkelt sekund?"

Cand.mag. Jacob Bækgaard

Litteratur om bogen

Afsnit i bøger

04.6
Tom Kristensen: Tom Kristensen i poesi og prosa / i udvalg ved Vilh. Øhlenschläger ; udgivet af Dansklærerforeningen. - 2. udg. / ved Jørgen Øhlenschläger. - Gyldendal, 1974.
Især s. 166-169 om Fribytterdrømme.

80.4
Kjeld Elfelt: Den lykkelige Flugt : Essays om moderne Digtere. - Woel, 1925.
(heri s. 9-11: om Fribytterdrømme).

81.04
Sven Lange: Meninger om litteratur / samlede og udgivet af Oskar Thyregod. - Gyldendal, 1929.
(heri s. 143-146: Tom Kristensen : Fribytterdrømme).
Anmeldelse af Fribytterdrømme. Oprindelig trykt i Politiken 19.7.1920. Også medtaget i Lyrikeren Tom Kristensen s. 33-37.

81.04
Klaus Rifbjerg: Digtere til tiden : portrætter og præsentationer / et udvalg ved Werner Svendsen. - Spektrum, 1999.
Især s. 93-98 om Fribytterdrømme.

81.5
Lise Loesch: Tamme fugle længes - vilde flyver : avantgardelyrik i Danmark, Finland og Sverige i mellemkrigstiden. - Akademisk forlag, 1980.
(heri s. 54-64: Asfaltens sønner - Tom Kristensen).
Om Livets arabesk og især s. 59-64 om Fribytterdrømme.

81.6
Dansk litteraturs historie / redaktion: Klaus P. Mortensen og May Schack. - Gyldendal, 2006- .
(i bind 4, s. 68-94: Sjælen og storbyen - Tom Kristensen).
Især s. 73-82 om Fribytterdrømme.

81.6
Hakon Stangerup, Hakon: Den unge Litteratur : Essais. - Hasselbalch, 1928.
Især s. 21-23 om Fribytterdrømme.

81.604
Hans Brix: Analyser og problemer : et udvalg  / ved Carl Bergstrøm-Nielsen. - Gyldendal, 1965.
(heri s. 227-232: Tom Kristensen: Itokih!).
Analyse af digtet Itokih fra Fribytterdrømme.
Genoptryk af analyse i Hans Brix: Analyser og problemer, 1950,  bind 6, s. 273-277.

81.64
Danske digtere i det 20. aarhundrede : en række monografier. - Gad, 1951-1955. - 2 bind.
(i bind 1, s. 309-330: Niels Kaas Johansen: Tom Kristensen).
Især s. 312-313 om Fribytterdrømme.

81.64
Danske digtere i det 20. århundrede / redigeret af Frederik Nielsen og Ole Restrup. - Gad, 1965-1966. - 3 bind.
(i bind 2, s. 7-64: Erik Halvorsen: Tom Kristensen).
Især s. 16-21 om Fribytterdrømme.

81.64
Danske digtere i det 20. århundrede / redigeret af Torben Brostrøm og Mette Winge. - Gad, 1980-82. - 5 bind.
(i bind 2, s. 11-29: Klaus Rifbjerg: Tom Kristensen).
Især s. 14-19 om Fribytterdrømme.

81.64
Danske digtere i det 20. århundrede. – 4. udgave / redigeret af Anne-Marie Mai. – Gad, 2000-2002. - 3 bind.
(i bind 1, s. 220-237: Frits Andersen: Tom Kristensen).
Især s. 225-227 om Fribytterdrømme .

81.64
Ernst Frandsen:  Aargangen, der maatte snuble i Starten. - 2. udgave. - Gyldendal, 1960.
(heri s. 122-183: om Tom Kristensens forfatterskab sammenstillet med bl.a. Jacob Paludans).
Især s. 122-131 om Fribytterdrømme.

81.64
Sven Møller Kristensen: Dansk litteratur 1918-1952. - 5. udgave. - Munksgaard, 1959. 
(heri s. 39-51: Tom Kristensen).
Især s. 41-42 om Fribytterdrømme.

81.64
Cai M. Woel: Tyverne og Tredvernes Digtere. - Asa, 1941. - 2 bind.
(i bind 2, s. 5-29: Tom Kristensen).
Især s. 9-11 om Fribytterdrømme.

81.68
Knud Wentzel: Utopia - et motiv i dansk lyrik. - Munksgaard, 1990.
(heri s. 255-261: Landet Atlantis).
Om digtet Landet Atlantis fra Fribytterdrømme.

99.381
Dansk forfatterleksikon / redigeret af John Chr. Jørgensen under medvirken af Thomas Bredsdorff. – Rosinante, 2001. – 2 bind.
(i Værker, s. 109-110: Finn Klysner: Fribytterdrømme).

99.4 Kristensen, Tom
Jens Andersen: Dansende stjerne : en bog om Tom Kristensen. - Gyldendal, 1993.
Især s. 187-228 om Fribytterdrømme.

99.4 Kristensen, Tom
Jørgen Breitenstein: Tom Kristensens udvikling. - Gyldendal, 1978.
(heri s. 214-257: om Fribytterdrømme).
Analyse.

99.4 Kristensen, Tom
Bent Haugaard Jeppesen: Orfeus i underklassen : Tom Kristensens proletardæmoni. - Aarhus Universitetsforlag, 1990.
(heri s. 41-76: Proletarlyrik).
Heri analyse af digte fra Fribytterdrømme.

99.4 Kristensen, Tom
Regin Højberg-Pedersenen: Tom Kristensen. - Gyldendal, 1942.
Især s. 8-14 om Fribytterdrømme.

99.4 Kristensen, Tom
Lyrikeren Tom Kristensen / udgivet af Aage Jørgensen. - Akademisk Boghandel, 1971.
(heri s. 103-120: Poul Bager: Forvandlinger : Tom Kristensen 1920-1927 - en oversigt).
Især s. 103-109 om Fribytterdrømme.
(heri s. 121-138: Hans Jørn Christensen: Tilbageslag eller fremdrift? : Et grundmønster i Tom Kristensens ekspressionistiske digte).
Analyse af Fribytterdrømme.
(heri s. 139-163: Niels Egebak: Tom Kristensen og Nietzsche).
Især s. 145-150 om Fribytterdrømme.

Artikler i tidsskrifter

05.6
Gads danske magasin.
(Heri 1924, s. 118-125: Chr. Rimestad: Tom Kristensen).
Især s. 118-120 om Fribytterdrømme.

05.6
Kredsen : teologi, æstetik, filosofi. - Studenterkredsen i København, Århus og Odense.
(heri 1993, nr. 1, s. 45-68: Anders Rom Dahl: Nihilisme og kristendom i Tom Kristensens lyrik).
Især s. 50-54 om Kender du "arbejdets sol"? og s. 54-57 om Atheisten.

05.6
Slagmark : Tidsskrift om de nyeste tendenser inden for bl. a. arkitektur og billedkunst, forandringer i politiske bevægelser og ideer samt den voksende informationsteknologi.
(heri 1988, nr. 11, s. 37-59: Leif Emerek : Københavnske poesier).
Især s. 50-55 om Fribytterdrømme med en særskilt analyse af digtet Kender du "arbejdets sol"?
Optryk af anmeldelse i: Jyllands-Posten 2.5.1970.

05.6
Tilskueren.
(heri 1920, bind 2, s. 191-193: Axel Broe: om Fribytterdrømme).

37.05
Kvan : et tidsskrift for læreruddannelsen og folkeskolen.
(heri 1995, nr. 43, s. 104-117: Finn Stein Larsen: At gå og at stå : På sporet af den standsede tid).
Især s. 113-117 analyse af digtene Fribytter fra Fribytterdrømme, Henrettelsen og Søvnen fra samlingen Påfuglefjeren.

80.5
Edda : nordisk tidsskrift for litteraturforskning. - Oslo.
(heri 1969, s. 410-433: Hans Jørn Christensen: En fribytters univers : Om Tom Kristensens ekspressionistiske digte).
(heri s. 413-423: Analyser af digtene Fribytter, Landet Atlantis og Chrysantemum fra Fribytterdrømme og digtet Lirekassen fra Mirakler).
(heri s. 423-426: Analyser af Det blomstrende slagsmål, Kender du "Arbejdets sol"? fra Fribytterdrømme og Glædernes Apostel fra Mellem Scylla og Charybdis).

80.5
Kritik. - Gyldendal.
(heri 1971, nr. 18, s. 5-26: Henning V. Jensen: En fribytters univers : Om Tom Kristensens debutsamling).
Analyse.

80.5
Kritik. - Gyldendal.
(heri 1971, nr. 19, s. 104-121: Breve om Tom Kristensen som modernist / af Henning V. Jensen, Lars Arild og Knud Wentzel).
Breve med udgangspunkt i Henning V. Jensens analyse af Fribytterdrømme i Kritik, 1971, nr. 18, s. 5-26.

81.6
Danske studier. Videnskabernes Selskab.
(heri 1948,  s. 71-105: Poul Henning Traustedt: Tom Kristensens lyriske stil).
Heri analyse af digte fra Fribytterdrømme.

Anmeldelser i aviser

2/5 1970 Leif Emerek i Jyllands-Posten
19/071920 Sven Lange i Politiken
18/12 1922 Henning Kehler i Politiken


Generelt om forfatteren

Bøger

99.4 Kristensen, Tom
Jens Andersen: Dansende stjerne : en bog om Tom Kristensen. - Gyldendal, 1993. - 885 sider.
Digteren og personen Tom Kristensen blotlægges gennem tolkning af hele forfatterskabet og journalistisk research i den danske forfatter og kritikers liv.

99.4 Kristensen, Tom
Thorkild Bjørnvig: Tom på Thurø / en samtale mellem Tom Kristensen og Thorkild Bjørnvig . - Andelsbogtrykkeriet i Odense, 1971. - 71 sider.

99.4 Kristensen, Tom
Thorkild Borup Jensen: Tom Kristensen : portræt af forfatteren og forfatterskabet. - Dansklærerforeningen, 2007. - 71 sider. - (En kanonforfatter).
Om Tom Kristensens digtning og journalistik. For folkeskolen og gymnasiet.
Thorkild Borup Jensen: Tom Kristensen. En kanonforfatter.
Kort artikel på nettet om Tom Kristensen som kanonforfatter.

99.4 Kristensen, Tom
Jørgen Breitenstein: Tom Kristensens udvikling. - Gyldendal, 1978. - 585 sider.
Doktordisputats om Tom Kristensens udvikling på det kunstneriske og det idémæssige plan. En samlet analyse af alle sider af hans forfatterskab og personlighed, der bygger på de almindelige historiske og komparative metoder.

99.4 Kristensen, Tom
Niels Egebak: Tom Kristensen. - Munksgaard, 1971. - 184 sider. - (Munksgaards litterære monografier).

99.4 Kristensen, Tom
Søren Hallar: Tom Kristensen : en farvepsykologisk Studie. - Levin & Munksgård, 1926. - 90 sider.

99.4 Kristensen, Tom
Bent Haugaard Jeppesen: Orfeus i underklassen : Tom Kristensens proletardæmoni. -  Aarhus Universitetsforlag, 1990. - 237 sider.
Gennemgang af Tom Kristensens digtning, rejseskildninger og erindringskunst ud fra aspektet: forfatterens ambivalente forhold til proletariatet.

99.4 Kristensen, Tom
Regin Højberg-Pedersen: Tom Kristensen. - Gyldendal, 1942. - 61 sider.
Om ekspressionisten, turisten, selvbiografen, litteraturkritikeren og  lyrikeren Tom Kristensen.

99.4 Kristensen, Tom
Lyrikeren Tom Kristensen / udgivet af Aage Jørgensen. - Akademisk Boghandel, 1971. - 177 sider.

99.4 Kristensen, Tom
Thurø og Tom / ved Johannes Johansen. - Poul Kristensen, 1975. - 87 sider.
Poesi og prosa af Tom Kristensen, Frank Jæger og Johannes Johansen. 
Thurøs  præst, Johannes Johansen, har samlet bl.a. Tom Kristensens beskrivelse af Thurø og hans tale, da han blev æresborger i Svendborg.

99.4 Kristensen, Tom
Tom Kristensen: Aabenhjertige fortielser : erindringsglimt / i udvalg ved Carl Bergstrøm-Nielsen. - Gyldendal, 1966. - 167 sider.

Afsnit i bøger

Dansk lyrik 1955-1965 : modernismens lyrikere / udgivet af Dansklærerforeningen ; ved Steffen Hejlskov Larsen. -  Gyldendal, 1971.
(heri s. 31-34: Tom Kristensen).
Kort om Tom Kristensens lyrik.

Tom Kristensen: Mellem meninger : en Tom Kristensen antologi. - Gyldendal, 1993.
(heri s. 7-19: Kort gennemgang af Tom Kristensens liv og digtning).

04.6
Tom Kristensen: Tom Kristensen i poesi og prosa / i udvalg ved Vilh. Øhlenschläger ; udgivet af Dansklærerforeningen. - 2. udg. / ved Jørgen Øhlenschläger. - Gyldendal, 1974.
(heri s. 145-193: Om Tom Kristensen).
Kort gennemgang af Tom Kristensens liv og forfatterskab.

70.7
John Chr. Jørgensen: Kulturkritikkens mestre : danske dagbladskritikere 1900-1990. - Fremad, 1992.
(heri s. 35-56: Tom Kristensen : Litteraturanmelder).

81.04
Klaus Rifbjerg: Digtere til tiden : portrætter og præsentationer / et udvalg ved Werner Svendsen. - Spektrum, 1999.
(heri s. 90-111: Tom Kristensen).

81.6
Dansk litteraturs historie / redaktion: Klaus P. Mortensen og May Schack. - Gyldendal, 2006- .
(i bind 4, s. 68-94: Sjælen og storbyen - Tom Kristensen).

81.6
Danske forfatterskaber / Susan Mose, Peter Nyord, Ole Ravn. - Systime, 2005- .
(i bind 2, s. 211-235: Jeg'et der blev væk).
Om Tom Kristensens liv og forfatterskab og uddrag fra hans digtning.

81.6
Hovedsporet : dansk litteraturs historie / redigeret af Jens Anker Jørgensen og Knud Wentzel ; billedredaktion: Poul Erik Tøjner. - Gyldendal, 2005.
(heri s. 503-507: Tom Kristensen).
Om forfatterskabet.

81.6
København læst og påskrevet : hovedstaden som litterær kulturby. - Museum Tusculanum : Københavns Universitet, 1997.
(heri s. 147-219: Hans Hertel: Da København blev moderne)
Især om Tom Kristensens forfatterskab s. 172-175.

81.6
Litteraturens stemmer : Gads danske forfatterleksikon / redigeret af Benedicte Kieler og Klaus P. Mortensen. – Gad.
(i 1. udg. 1999, s. 329-335: Johannes Fibiger: Tom Kristensen; i 2. udg. 2003, s. 228-233: Johannes Fibiger: Tom Kristensen).

81.6
Litteraturens veje / Johannes Fibiger, Gerd Lütken. - Gad.
( i 1. udg. 1996, s. 261-265; i 2. udg. 2003, s. 277-281).

81.6
Litteraturhåndbogen / redigeret af Ib Fischer Hansen m.fl. - Gyldendal Uddannelse. - 2 bind.
(i bd. 2, 6. udg. 2001, s. 106-108).

81.64
Carl Bergstrøm-Nielsen: Analfabeternes forlægger og den glade magister : forlæggerprofiler, digterportrætter. - Gyldendal, 1974.
(heri s. 74-90: om Tom Kristensen).

81.64
Danske digtere i det 20. aarhundrede : en række monografier. - Kbh. : Gad, 1951-1955. - 2 bind.
(i bind 1, s. 309-330: Niels Kaas Johansen: Tom Kristensen).

81.64
Danske digtere i det 20. århundrede / redigeret af Frederik Nielsen og Ole Restrup. - Gad, 1965-1966. - 3 bind.
(i bind 3, s. 7-64: Erik Halvorsen: Tom Kristensen).
Om forfatterskabet.

81.64
Danske digtere i det 20. århundrede / redigeret af Torben Brostrøm og Mette Winge. – Gad, 1980-82. – 5 bind.
(i bind 2, s. 11-29: Klaus Rifbjerg: Tom Kristensen).

81.64
Danske digtere i det 20. århundrede. – 4. udgave / redigeret af Anne-Marie Mai. – Gad, 2000-2002. - 3 bind.
(i bind 1, s. 220-237: Frits Andersen: Tom Kristensen).

81.64
Ernst Frandsen:  Aargangen, der maatte snuble i Starten. - 2. udgave. - Gyldendal, 1960.
(heri s. 122-183: om Tom Kristensens forfatterskab sammenstillet med bl.a. Jacob Paludans).

81.64
Sven Møller Kristensen: Dansk litteratur 1918-1952. -  Munksgaard, 1962.
(heri s. 39-51: Tom Kristensen).

81.64
Cai M. Woel: Tyverne og Tredvernes Digtere. - Asa, 1941. - 2 bind.
(i bind 2: s. 5-29: Tom Kristensen).

81.65
Thorkild Bjørnvig: Digtere : Tove Ditlevsen, Ole Sarvig, Frank Jæger, Tom Kristensen, Paul la Cour, Martin A. Hansen, Knud Sønderby, Otto Gelsted, William Heinesen. - Gyldendal, 1991.
(heri s. 72-111: samtale med Tom Kristensen).

81.65
Niels Birger Wamberg: Samtaler med danske digtere. - Gyldendal, 1968.
(heri s. 9-19: Tom Kristensen).

99.1
Det 20. århundrede : de 100 mest betydningsfulde personer i Danmark / redigeret af Claus Hagen Petersen & Connie Hedegaard. - Aschehoug, 1999.
(heri s. 224-227: Mette Winge: Tom Kristensen).

99.26
Dansk biografisk leksikon. - 3. udgave / redaktør Sv. Cedergreen Bech. -  Gyldendal, 1979-1984. - 16 bind.
(heri bind 8, s. 311-313: Sven-Erik Jørgensen: Tom Kristensen).

99.381
Dansk forfatterleksikon / redigeret af John Chr. Jørgensen under medvirken af Thomas Bredsdorff. – Rosinante, 2001. – 2 bind.
(i Biografier, s. 254-255: Finn Klysner: Tom Kristensen).

99.3816
Twentieth-century Danish writers / edited by Marianne Stecher-Hansen. -
Gale Research Company, cop. 1999. -  (Dictionary of literary biography ; volume 214).
(heri s. 254-267: W. Glyn Jones: Tom Kristensen).
Engelsk Introduktion til forfatterskabet.

99.4 Bang, Herman
Hans Hagedorn Thomsen: Det lukkede rum : rum og bevidsthed i Herman Bangs og Tom Kristensens romaner. - Syddansk Universitetsforlag, 2003.
(heri s. 128-133: om Tom Kristensens forfatterskab).
(heri s. 134-220: Analyser af Livets arabesk og Hærværk)
(heri s. 221-226: Bang og Tom Kristensen).
Sammenligning af Herman Bang og Tom Kristensens værker.

99.4 Joyce, James
Joyce og Danmark / redigeret af Ida Klitgård og Sten Klitgård Povlsen. - Aarhus Universitetsforlag, 2006.
(heri s. 41-50: Frits Andersen: Tom Kristensen og James Joyce - Spejling, broderskab og figuralitet).

Video, bånd, CD

99.4 Kristensen, Tom
Fribytteren Tom (video) : et portræt af forfatteren Tom Kristensen / efter Jens Andersens Tom Kristensen biografi "Dansende stjerne" ; tilrettelæggelse Frantz Howitz. - Zentropa Entertainments/Det lille Filmselskab, 1993. - 1 kassette (VHS) (ca. 55 min).

Glimtvis (cd) / tekst: Tom Kristensen / ved Hans Sydow m.fl. - Ambia, 1997.
Cd, som kombinerer moderne musik med gamle optagelser, hvor Tom Kristensen læser sine egne digte op.
Indhold: Prolog / recitation: Tom Kristensen ; Fribytter ; Drankeren ; Trillebørens morgensang ; Min pibe ; En vise om mikroskopiske drankere / recitation: Tom Kristensen ; Nat i Berlin ; Intermezzo / recitation: Tom Kristensen ; Hærværk (Elegi ; Som en bisse ; Angst) ; Stilleben ; Bøgealléen ; Epilog / recitation: Tom Kristensen ; Græs ; Julelyset ; Mannakorn.
Montage af digte fra 1920 og 1954, også med Tom Kristensens egen stemme).

Links

Thorkild Borup-Jensen: Tom Kristensen. En kanonforfatter.

Forfatterweb
Dansk BiblioteksCenters forfatterportrætter. Kræver abonnement, men kan benyttes gratis på de fleste folkebiblioteker.

Den store danske encyklopædi
Artikel om Tom Kristensen.

Wikipedia : den frie encyklopædi.
Artikel om Tom Kristensen.

Bibliotekar Hanne Thusgaard Madsen, Vejle Bibliotekerne

25 jun.09

Bogdetaljer

Secondary title
Gyldendals spættebøger ; 34
Forlag
Gyldendal
Faustnummer
01356216
ISBN
0
Antal sider
96

Brugernes anmeldelser

0 anmeldelse
Log ind eller opret en konto for at skrive kommentarer