Bog

Tarkovskijs heste

Af (
2007
)

Anmeldelse

Tarkovskijs heste af Pia Tafdrup

09 okt.06

Én af Danmarks absolut bedste lyrikere har begået denne meget fine digtsamling om at miste.

Pia Tafdrup har 25 års jubilæum som digter. Men i stedet for at udgive en "greatest hits-digtsamling" har hun skrevet en samling meget personlige digte, om sorgen ved at miste sin far.

Hun skriver skarpt, hudløst og indlevende om farens sidste tid; om hans svækkelse, om hvordan hans fornemmelse af tid og rum ophæves, om hvordan han mister sig selv, og hun mister den far, hun altid har haft. 

"Selvom han lever,
leder jeg efter,
min far i min far...."

Igennem de 52 digte følger man som læser processen, fra faren bliver så syg og dement, at han ikke længere kan være i sit hjem, til han kommer på sygehuset og dør. Man følger ham, når han derhjemme ikke kan finde nogen ting; sin pung, sin hat eller hunden, der døde for mange år siden. Man følger ham, når han på plejehjemmet leder efter sin kone, og hele tiden pakker sine ting sammen, fordi hjem er, hvor hans kone er.

"Min far vil ikke skilles
fra min mor -
for så længe begge er i live,
står verden vel endnu?"

Man følger ham på sygehuset i den allersidste tid, hvor han næsten kun er et åndedræt, i en rus af medicin, og hvor han synker dybere og dybere ind i sig selv. Og så er han der pludseligt ikke længere, den far, der altid har været der. De sidste digte i samlingen handler om de pårørendes afsked, sorg, frustration, tomhed, forladthed og accept.

Pia Tafdrup udtaler i et interview i Information (16.9.06), at hun "har set tegn på, at digtene denne gang qua deres emne kan nå ud til mennesker, der ikke i forvejen interesserer sig for poesi". Det, tror jeg, er rigtigt. For poesi kan, som også nogle sangtekster, med få ord ramme en følelse, en stemning så præcist, at hårene rejser sig på ens arme, og man får tårer i øjnene. Det kan disse meget personlige digte, der handler om noget alment menneskeligt.

"Min far er for gammel
til at være sig selv.
Den nøgne nøgenhed
lader sig ikke skjule -
vi dækker ham
med svigtende hænder."

Gyldendal, 2006. 75 sider. Kr. 150,-

Analyse

Tafdrup, Pia - Tarkovskijs heste

Pia Tafdrup sætter med denne digtsamling ord på den smerte og det langsomme tab, som hun oplever i takt med at demensen sniger sig ind på hendes far.

Skrevet af Amrit Maria Pal, cand. mag. i litteraturvidenskab, oktober 2013.

Pia Tafdrups Tarkovskijs heste er 52 søjleformede digte over hendes fars demensforløb. 52 milepæle, der markerer et punkt på den linje, der udgør farens sygdomsforløb; fra forvirret og glemsom til plejehjemsindlæggelsen, hospitalsopholdet og senere døden. 52 vidnesbyrd, der markerer barnets tab og den gradvise og svært acceptable forvandling af far-datter-rollerne, der langsomt bliver omvendt proportionale; datteren træder ind i forælderens rolle, mens faren går i barndom.

Refleksion over sprog

Digtsamlingen indledes med et enkelt intro-digt og afsluttes ligedan med et outro-digt. Disse to danner en formmæssig ramme om samlingen, hvorimellem sygdomsforløbet folder sig ud. I digtet ‘Mindst ét sår’ dannes en lignende struktur - her dog over sproget. Datteren erindrer den allerførste sætning, som hun husker, faren rettede mod hende: ”Mindst ét sår har kroppen altid”. Den sættes her op imod farens allersidste sætning, som han siger til hende på sit dødsleje: ”Det gør ondt”. Denne sprogmæssige intro og outro markerer til dels farens indflydelse på datterens sprogmæssige dannelse og refleksion, men viser også på følsom vis, hvordan barnet ser sin far smuldre ned fra sin tinde, fra fast og ferm til forvirret og smertende, og den utryghed det medfører for dem begge.

I det hele taget foregår der i denne digtkreds en metarefleksion over sprogets tilstrækkelighed til at sætte ord på det uforståelige - eller mangel på samme; sprogets utilstrækkelighed. Og hvor et andet sprog end det ellers talte må til for mere rammende at dække farens oplevelse af demensen, nemlig eventyrenes - fx H.C. Andersens eventyr om ‘Den lille Havfrue’: Min far befinder sig på havets bund, røber han. Og således imødegår det litterære sprog det sproggitter, faren skånende forsøger at skyde ind mellem sig selv og datteren, for at virkeligheden ikke kommer for tæt på (i digtet ‘ Himlens tyngdekraft’).

Far og datter

Min far, står der igen og igen i digtsamlingen - og vidner om barnets trang til at have en far, men som støder frontalt ind i farens ufrivillige vej tilbage i barndommen: Ind i en glasklar erindring fra barndommen, som der står i digtet ‘Træer læses’. Og barnet må se hjælpeløst til, mens faren forvandler sig til én, hun ikke længere genkender. Og barnets ‘min far’ står da også på én og samme tid både i skarp modsætning til, men også i forlængelse af farens barnlige sysler: Beboerne spiller huskespil på plejehjemmet, hvor faren meget mod sin vilje og orienteringssans bliver anbragt. Det er tid til at leve adskilt, fordi den kvinde han elskede har forvandlet sig til hans mor, og han selv til søn for sin elskede (‘Fordrivelse fra Paradis’). Og Det velkendte har gemt sig, som det hedder i digtet ‘Glemslen behersker sin herre’, og leder tankerne hen på barnets gemmeleg, hvorved demensens destruktion af den voksnes autoritet bliver mere end antydet.

Tabet af faren materialiserer sig i datterens sprog, hvor ordene er søvnløse ringe i vandet (‘Stemme fra floden’), og ordet far forsvinder ikke ud af sproget (‘Ord begraves ikke’). Men samtidig erkender digteren i samme digt, at hun står i ordenes skygge, for ord kan ikke vække de døde til live og kun ved at vokse sammen med faren, integrere ham i sig, kan hun mærke ham igen og få (de sproglige) skygger til at lyse (Tarkovskijs heste).

Symboler og metaforer

Farens pejlemærker i kampen for at orientere sig i et stigende kaos af glemsel bliver årstiderne; træernes farver og tilstand. Og træerne går igen som symbol i digtsamlingen. Fx stilles der spørgsmålstegn ved, hvad der sker, når træerne rykkes op med rod? Det slår tonen an til det identitetstab, der gør sig gældende igennem digtkredsen - både i forhold til farens tab af sig selv og sin forankring i familiehistorien. Men også i forhold til datterens søgen efter en ny identitet i takt med, at hun viger pladsen som den, der skal passes på til fordel for farens behov for det samme. 

Broer, der braser sammen er en gentagen metafor, der bliver brugt til blandt andet at beskrive kløfterne i farens tanker og hans manglende erindring om dagen i går. Og selvom datteren prøver at bygge bro mellem farens tanker, sker det kun meget sporadisk, at de sammen krydser den flygtige bro - går tørskoede i land (i digtet ‘En flod strømmer forbi’). For at dæmme op for den tøjlesløse demens’ destruktion af farens orienteringssans har digteren valgt en stram kompositorisk form til sine digte: De lange søjleformede digte med skarpe linjeskift. Men læser man dybere, er disse linjeskift lige så tvetydige som farens tanker, og ordene kan lægge sig såvel til den foregående sætning som til den næste. Og de hyppige tankestreger er med deres indlagte pauser også med til at forvirre betoningen af det læste. På den måde bliver kompositionen en del af datterens forgæves forsøg på at skabe orden i kaos. Et forgæves forsøg på at genskabe en orienteringssans, der viser sig ikke at være muligt. 

Et andet stærkt symbol er heste. Det starter med, at de river sig løs og tager: En langbenet flugt mod en sort horisont - et varsel om demensens indtræden og hurtige vej mod glemslen. Slutteligt, efter farens død, samles hestene i én hests skønhed, som manifesterer farens mentale og kærlige tilstedeværelse i datteren trods det fysiske tab af ham.

Digteren Pia Tafdrup

Pia Tafdrup er kendt for sit stærke billedsprog, gennem hvilket hun blandt andet udforsker emner som krop, erotik og (kvindelig) identitet - og producerer metasproglige refleksioner over sprog og poesi, der peger tilbage på digtets sproglige ‘krop’ og udtryk.

Med billedsprogets følelsesstærke udtryk og digtenes klanglige og grammatiske komposition, der ligeledes er stærkt følelsespåvirkende, viderefører og udfolder Tafdrup en visionær og æstetisk symbolistisk-modernistisk tradition. Hvilket også ses i hendes poetik Over vandet går jeg fra 1991.

I de senere digte udvider Tafdrup sit poetiske rum med bl.a. en række digte om tid, forgængelighed og død, som hun samler i en nytænkning af arabeskformen. Modsætningsfyldte billeder af drøm og hverdag, af det svævende og det konkrete, bliver til spændingsfyldte helheder af nærmest metafysisk karakter, som er nyt for forfatterskabet.

Pia Tafdrup er hædret med indtil flere priser, ligesom hun har modtaget Kunstrådets livslange ydelse for sit arbejde.


BIBLIOGRAFI

Henvisninger til materialer om bogen og forfatterskabet er udarbejdet af
bibliotekar Else Zakarias, Vejle Bibliotekerne.

LITTERATUR OM BOGEN

Artikler i tidsskrifter

61.642
Psykiatri-information. - Psykiatrifonden
(heri 2007, nr. 1, s. 2-3, 19: Marie Ejlersen: Hvide pletter på hukommelsen)
Interview, hvor Pia Tafdrup fortæller om sin fars demens.

Artikler i aviser

Kristeligt Dagblad
(heri 9/9 2006: Kirsten Boas: Med en far i kærlig erindring)
Interview i anledning af udgivelsen af Tarkovskijs heste.

Anmeldelser i tidsskrifter

61.7
Tidsskrift for sygeplejeforskning. - Dansk Selskab for Sygeplejeforskning
(heri 2007, nr. 2, s. 37: Helle Ploug Hansen: Tarkovskijs heste)

81.17 
Standart : anmeldelser af ny litteratur. - Litteraturmagasinet Standart
(heri 2006, nr. 4, s. 43: Peer S. Høgsbro: Faderen som hest)

Anmeldelser i aviser

8/9 2006 Jørgen Johansen i Berlingske Tidende
8/9 2006 Erik Skyum-Nielsen i Information
8/9 2006 Erik Svendsen i Jyllands-posten
8/9 2006 Peter Stein Larsen i Kristeligt Dagblad
9/9 2006 Mikkel bruun Zangenberg i Politiken
8/9 2006 Liselotte Wiemer i Weekendavisen

GENERELT OM FORFATTEREN

Bøger

Carsten Dilling: Mindst et sår har kroppen altid : Pia Tafdrups forfatterskab, - Borgen, 1995, - 173 sider. - (Borgen forfatterskab)
Uddrag af Pia Tafdrups digtsamlinger, digte af 'beslægtede' forfattere, artikler om og indfaldsvinkler til forfatterskabet.

80.1
Pia Tafdrup: Over vandet går jeg : Skitse til en poetik, - Borgen, 1991, 181 sider.
Tekster om, hvordan poesi kan blive til og hvordan det er at være digter.

Afsnit i bøger

80.1
Peter Stein Larsen: Digtets krystal, - Borgen, 1997.
(heri s. 108-133: Pia Tafdrup)
Om forholdet mellem poesi og poetik. Artikel om Pia Tafdrups lyrik.

80.15
Det sproglige kunstværk : Modersmål-Selskabets Årbog 1998, C. A. Reitzels Forlag,1998.
(heri s. 46-54: Pia Tafdrup: Et samlende nu)
Om at læse digte.

81.08
Engleskrift: - om englen i litteraturen/ redigeret af Annegret Friedrichsen og Charlotte Cappi Grunnet. - Multivers, 2006.
(heri s. 164-180: Benedikte F. Rostbøll: Der går en engel gennem den danske 1980´er - og 1990´erdigtning: Kropslige engle hos Pia Tafdrup og Pia Juul),


81.09
Poesi og læsning : en artikelsamling / redigeret af Margrethe Andreassen, - Center for Kvindeforskning, Københavns Universitet, 1990.
(heri s. 83-99: Sekundet og forsinkelsen : om Pia Tafdrups og Connie Borks poesi)

81.5
Deutsch-nordische Begegnungen : 9. Arbeitstagung der Skandinavisten des deutschen Sprachgebiets 1989 in Svendborg. - Odense University Press, 1991.
(heri s. 419-429: Irene Frandsen-Roeger: Strukturer, temaer og billedsprog i Pia Tafdrups digtsamlinger 1981-1988)

81.5
Nordisk kvindelitteraturhistorie / redaktion Elisabeth Møller Jensen, - Rosinante, 1993-1998, - 5 bind.
(i bind 4, s. 463-477: Anne-Marie Mai: ...finder hjem til kroppen : Om 1980'er litteraturen)

81.5
Nydahl, Thomas: Skrivandets portar : litterära samtal med tio kvinnliga författare - Artéa Förlag, 2006. - 304, [16] sider
(heri s. 107-137: Kärleken och döden är konstanta faktorer)
Interview

81.6
Danske forfatterskaber / Susan Mose, Peter Nyord, Ole Ravn. - Systime, 2005- . - bind.
(i bind 3 : 1950-1985, s.307-312: Livshunger og dødsangst).
Lille gennemgang af forfatterskabet

81.6
Fibiger, Johannes: Litteraturens veje, - Gad, 2000.
(heri s 366-398: 1980'erne : storby, modernitet og stil)
Især s. 381-383 om Pia Tafdrup.

81.6
Hvad med litteraturen?: Dansk litterær kritik og poetik 1800-2016/ udvalgt og redigeret af Malene Breunig og Lars Handesten. - Syddansk Universitetsforlag, 2017
(heri s. 260- 264: Pia Tafdrup: Af over vandet går jeg. Skitse til en poetik).

81.6
Litteraturens stemmer : Gads danske forfatterleksikon / redigeret af Benedicte Kieler og Klaus P. Mortensen, - Gad, 2000.
(heri s. 542-545: Neal Ashley Conrad: Pia Tafdrup)

81.6
Med tiden : en litteraturhistorisk arbejdsbog / forfattere: Maja Bødtcher-Hansen, Mischa Sloth Carlsen. - Gyldendal, 2012. - 365 sider
(heri s. 301-320: Firserpoesi og fabulerende prosa 1980-1990: Michael Strunge og Pia Tafdrup)
Sammenlignende analyse af Strunges digt Natmaskinen og Pia Tafdrups digt Gennem natten samt beskrivelse af firsernes litteratur.

81.64
Danske digtere i det 20. århundrede. - 4. udgave / redigeret af Anne-Marie Mai, - Gad, 2000. - 3 bind.
(i bind 3, s. 305-314: Peter Stein Larsen: Pia Tafdrup)

81.65
Hvordan jeg blev forfatter, - Borgen, 1997.
(heri s. 139-155: Pia Tafdrup: Himlens blinde spejl)

81.65
Perspektiver i nyere dansk litteratur / redigeret af Neal Ashley Conrad m.fl., - Forlaget Spring, 1997.
(heri s. 131-151: Marianne Barlyng: Lysets Engel, en Tafdrupkomposition)

81.65
Pohl, Eva: Et lyst værelse: Empati, rumopfattelse, kunstnerisk selvspejling og æstetik i kvindelige danske forfatteres og billedkunstneres værker i perioden 1930-90.  - Syddansk Universitetsforlag, 2015.
(heri s. 116-125: Fyldte rum, naturen og det erotiske: Pia Tafdrups digte set i sammenhæng med værker af Kirsten Klein, Jytte Rex, Margrete Sørensen, Nina Sten-Knudsen og Inge Ellegaard).

81.65
Vandmærker : nærlæsninger af ny dansk litteratur / redigeret af Anders Østergaard, - Dansklærerforeningen, 1999.
(heri s. 345-371: Finn Stein Larsen: Om stiksår og mobiler : Nogle læsninger i Pia Tafdrups og Annemette Kure Andersens poesi).

99.1
Schmidt, Martin: Inspiration: 17 interviews. - Gyldendal, 2005.
(heri s. 37-51: Pia Tafdrup).

99.26
Dansk kvindebiografisk leksikon / redaktion Jytte Larsen. - Rosinante, 2000-2001, - 4 bind.
(i bind 3, s. 429-430: Mai Misfeldt: Pia Tafdrup)

99.381
Dansk forfatterleksikon / redigeret af John Chr. Jørgensen under medvirken af Thomas Bredsdorff, - Rosinante, 2001. - 2 bind.
(i Biografier s. 457-458: Mariannhe Barlyng: Pia Tafdrup)


Artikler i tidsskrifter

80
Ibid : eksempler fra Nordisk Institut, - Institut for Nordisk Sprog og Litteratur.
(heri 1999, nr. 1, s. 121-141: Sune Agger: Billedsprog og erkendelse)
Om billedsprog i dansk lyrik af bl.a. Per Højholt, Pia Tafdrup og især Henrik Nordbrandt.

80.5
Den blå port : tidsskrift for litteratur, - Rhodos.
(heri: 1995, nr. 32, s. 72-94: Peter Stein Larsen: Poetikkens tiår : seks danske lyrikeres æstetiske refleksioner fra 1984-94)
Om Pia Tafdrup især s. 80-85.

80.5
Den blå port : tidsskrift for litteratur, - Rhodos.
(heri: 2005, nr. 68/69, s. 22-37: Jeg tror det har noget med det sublime at gøre)
Samtale mellem Hans Otto Jørgensen og Pia Tafdrup om udtrykket "at have noget på spil", når udtrykket er brugt om litteratur.

80.5
Kritik / redigeret af Poul Behrendt, Johs. H. Christensen og Klaus P. Mortensen, - Gyldendal.
(heri 1984, nr. 66, s. 125-141: Poul Borum: PO-e-(RO)-tik : Om Pia Tafdrup og tre andre nye kvindelige lyrikere).

80.5
Kritik / redigeret af Hans Hauge og Poul Erik Tøjner, - Gyldendal.
(heri 1992, nr. 98, s. 50-64: Mai Misfeldt: Harehop - fra Beuys til Tafdrup)
Dyret som motiv i den tyske kunstner Joseph Beuys værker og i Pia Tafdrups poesi og poetik.

81.605
Synsvinkler: tidsskrift for nordisk litteratur og sprog. - Odense Universitetsforlag
(heri: 2006, nr 33, s. 87-106: Susanne Kemp: At skrive ned eller op: poetik og praksis hos Søren Ulrik Thomsen og Pia Tafdrup)
En sammenlignende analyse af de to digteres poetik og lyrik.

81.605
Synsvinkler
(heri 2007, nr. 35, s. 152-169: Ida Busk Pedersen: Svævets tyngde: om eksistentialistisk æstetik i Pia Tafdrups forfatterskab og en anmeldels af Springet over skyggen - udvalgte digte 1981-2006).

Artikler i aviser

Berlingske Tidende
(heri 28/5 1992: Mellem Rudme og stenbroen)
I anledning af Pia Tafdrups 40 års fødselsdag.

Berlingske Tidende
(heri 27/1 1999: Mai Misfeldt: Ordenes nådegave)
Artikel i forbindelse med uddelingen af Nordisk Råds Litteraturpris til digtsamlingen Dronningeporten.

Berlingske Tidende
(heri 30/7 2005: Jens Andersen: Lyse nætter i Café Norden)
Interview med emnet nordiske lande og kultur.

Information
(heri 16/9 2006: Kristen Bjørnkjær: Når der går hul på en verden)
Interview.

Jyllands-Posten
(heri 19/2 2012: Sigrid Rasmussen: Pia Tafdrup vender et blad).
Interview med Pia Tafdrup i anledning af hendes 60 års dag).

Kristeligt Dagblad
(heri 18/5 2012:  Dorte Remar: Livet begynder hele tiden på ny)
Interview i anledning af udgivelsen af Salamandersol

Politiken
(heri 27/1 1999: Marie Tetzlaff: Vilje, konsekvens og skønhed)
Portræt  i forbindelse med tildelingen af Nordisk Råds Littewraturpris til digtsamlingen Dronningeporten.

Weekendavisen
(heri 5/12 1997: Bo Green Jensen: På syv hjerters dybde)
Bo Green Jensens motivering af Dansk Litteraturpris for Kvinder 1997.

Weekendavisen
(heri 9/6 2006: Horace Engdal: Berøringsglædens digter)
Karakteristik af Pia Tafdrups lyrik og syn på, hvad der gør hende til en god lyriker.

Andre medier

Pia Tafdrup (CD), - Booktrader, 2000. - 1 cd (ca. 38 min.)
19 digte fra Dronningeporten, 1998 oplæst af Pia Tafdrup.

Pia Tafdrup: Udvalgte digte (CD), - Ambia, 1995, - 1 cd (ca. 69 min)
Digte fra Territorialsang læst af Pia Tafdrup.

99.4 Tafdrup, Pia
Tusindfødt [film (dvd)] : digteren Pia Tafdrup / instruktion Cæcilia Holbek Trier ; producer Annette Nørregaard. - [Kbh.] : Det Danske Filminstitut, [2003]. - 1 dvd-video (31 min.) : En beretning om digteren Pia Tafdrups (f. 1952) væsen og det univers, hvori hendes digtning bliver til. Hun læser op af sine digte og indvier os i sin erkendelse om digtning og det digteriske håndværk. 

Links

Bibliografi.dk: International forfatterbibliografi
En liste over Pia Tafdrups udgivelser.

Dansk kvindebiografisk leksikon
Kort biografi

Den store Danske: Gyldendals åbne encyclopædi.
Kort artikel om forfatteren.

Forfatterweb
Dansk BiblioteksCenters forfatterportræt. Kræver abonnement, men kan benyttes gratis på de fleste folkebiblioteker.

Ord til alle sider
Lonni Krause interviewer Pia Tafdrup om hendes forhold til ordene, sproget og til dét at skrive.

Pia Tafdrup
Forfatterens egen hjemmeside med kort biografi og udførlig bibliografi.

Wikipedia: den frie encyclopædi
Kort artikel om forfatteren

Youtube
Bazar udsendelse oprindeligt sendt på DR i 1984 med Michael Strunge, Pia Tafdrup, Lola Baidel, Kristen Bjørnkjær samt Poul Borum.
Vært: Jens Winther

Youtube
Gyldendal og DK4 præsenterer: Lyrikporten: digtoplæsning og poetik v/ Pia Tafdrup. 
Offentliggjort d. 28/4 2016. 
Lyrikporten – 28 danske digtere er instrueret af Jørgen Leth og produceret i et samarbejde mellem Gyldendal og dk4 med Jørgen Leths faste filmhold efter idé og tilrettelæggelse af Henrik Poulsen

 Opdateret af Mette Francke, Bibliotekar ved Vejle Bibliotekerne, juni 2017.


 
10 sep.13

Bogdetaljer

Forlag
Gyldendal
Faustnummer
26415020
ISBN
9788702050059
Antal sider
75

Brugernes anmeldelser

0 anmeldelse
Log ind eller opret en konto for at skrive kommentarer