Bog

Rugens sange

Af (
1954
)

Analyse

Aakjær, Jeppe - Rugens sange

04 aug.10

Med Rugens Sange viser Jeppe Aakjær sig som en blændende naturlyriker, der også ønsker at skildre samspillet mellem menneskets sociale forhold, arbejdet og naturen

Rugens Sange (1906) er en del af det folkelige gennembrud omkring 1900, hvor en gruppe nye forfattere som bl.a. Johan Skjoldborg, Johannes V. Jensen og Martin Andersen Nexø, slår igennem. Her er det hjemstavnen, der er i fokus. Provinsen med dens samfundsklasser af bønder, husmænd, fiskere og arbejdere beskrives med en gennemtrængende lugt af jord. Hos Jeppe Aakjær (1866-1930) får hjemstavnsdigtningen sit stærkeste udtryk, dog uden den modernitetserfaring og det kosmiske perspektiv, som kommer til udtryk hos forfattere som Johannes V. Jensen og Thøger Larsen. Aakjær var den af gennembruddets forfattere, der opnåede størst popularitet i sin samtid. Hans forfatterskab omfatter digtsamlinger, romaner, fortællinger, skuespil, erindringer og faglitterære værker. Rugens Sange regnes for Aakjærs lyriske hovedværk.

Den kendte sang om Ole, der sad på en knold og sang stammer fra Aakjærs første digtsamling Derude fra Kjærene (1899). Den fortæller historien om en dreng, der forlader det stillestående liv på landet for at rejse til byen og efterlader alt urørt bag sig. Aakjær, som er opvokset i et fattigt bondemiljø på Skiveegnen, foretog samme bevægelse i sit eget liv. I Rugens Sange vender han tilbage til beskrivelserne af det hårde og nøjsomme bondeliv, der i kraft af studier og en færden i brandesianske kredse i København ikke længere var Aakjærs eget. Idyllen fremtegnes i erindringens poetiske lys, og den sunde, hårdtarbejdende bonde slider i pagt med naturen, som det ses i digtet Sædemand:

En Bonde med sin Sædekurv –
    det er for mig et højtidssyn!
Naar Haren løb saa tung og strind,
    og løvet frynsed Skovens Bryn,
da skred han fra sin Ladeport
    med Kurven paa sin venstre Lænd
didud, hvor marken venter tavs
    med voxen Daad til voxne Mænd.

I Rugens Sange blandes sarte stemningsbilleder med en optimistisk beskrivelse af et harmonisk bondeliv. For Aakjær besidder almuen en medfødt retfærdighedssans, og gennem sit arbejde viser sædemanden sin godhed, opofrelse og ansvarlighed. I samlingens sange vender Aakjær tilbage til førindustrielle produktionsforhold og fremhæver bondens samhørighed med husdyr og omgivende natur. Den umiddelbare naturglæde er gennemgående for alle Rugens Sange. De konkrete sansninger knyttes ofte sammen af en vemodig erindring:

Nu er det længe siden,
men end det gjemmes i mit Sind,
hvordan i Barndomstiden
den kjære Rug kom ind.
(Når Rugen skal ind)

Samlingen rummer også enkelte rent lyriske stemnings-digte, som Stille, hjerte, sol går ned, og en mere munter tone anslås også i digtet Ved Rugskjellet, som handler om et stævnemøde, der ender med forlovelse:

Anna var i Anders kjær, men knibsk alligevel,
mødte dog sin Hjærtenskjær paa Rugens gamle Skjel,
satte sig i Græsset ned blandt Klokkeblomster bly,
tog saa op sit Fingerbøl og gav sig til at sy.
 Dyre du og dig!
 Dingeli-og-lej,
 dikkedu-og-dikkedi,
 Og dingelu-og-lej!  
 
Rugens Sange er en samling robust, sangbar versekunst, ofte med dybt originale billeddannelser, der på én gang rammer det universelle og det stedsbundne. Det stedsbunde kommer også til udtryk i Aakjærs forsøg på sammen med Johannes V. Jensen og Johans Skjoldborg at gøre sig til talsmand for en særlig jyskhed. Det jyske sindelag kommer til udtryk i flere antologier, Aakjær redigerede, men også i hans stadig sungne jyske oversættelse af den skotske folkesang Should old aqauintance be forgot (Skuld gammel venskab rejn forgo).

Selv om Aakjærs lyrik næppe bliver flittigt læst i dag, så dokumenterer højskolesangbogen hans klassikerstatus (23 titler i 17 udgave fra 1989, kun overgået af Grundtvig og Ingemann). Sangene er på det nærmeste vokset sammen med bl.a. Thorvald Aagaards og Carl Nielsens melodier: Nu er Dagen fuld af Sang, Jeg er Havren, jeg har Bjælder på, Jeg bærer med Smil min Byrde, Se dig ud en Sommerdag, Spurven sidder stum bag Kvist, Sneflokke kommer vrimlende og ikke mindst hyldesten af den hårdtarbejdende Jens Vejmand, Hvem sidder der bag Skærmen. Sangen om Jens Vejmand er præget af en social indignation, som er fraværende i Rugens Sange, men som også kommer til udtryk i forfatterskabets prosadel. Romanen Vredens Børn fra 1904 beskriver de vilkår, som tyende på landet måtte leve med omkring år 1900 med nedslidning, sygdomme, stank, uhumskhed og seksuelle overgreb på børn. Den efterfølgende ophedede debat udmundede i en nedsættelse af en tyendekommision, som i 1921 afskaffede tyendeloven og erstattede den med den mere humane medhjælperlov.

Aakjær blev i sin samtid ikke blot anerkendt som digter, men også som kulturpersonlighed og debattør. En sammenlign med vore dages mediestjerner kan belyse den indflydelse og berømmelse han fik. Aakjær holdt store folkemøder på sin gård, Jenle, inspireret af Steen Steensen Blichers Himmelbjergfester. Disse Jenle-møder voksede sig store med mange tusinde deltagere og med taler af tidens fremtrædende politikere og kulturpersonligheder.

Cand. mag. Mette Østgaard Henriksen

LITTERATUR OM BOGEN

Afsnit i bøger

Jeppe Aakjær: Rugens sange / digte i udvalg ved Johs. Nørregaard Frandsen, Henning Linderoth og Steen Piper. - 17 udg., Hovedland, 2006.
(heri s. 7-13: Johs. Nørregaard Frandsen og Steen Piper: Forord).

81.6
Dansk litteraturs historie/ Redaktion: Klaus P. Mortensen og May Schack. - Gyldendal, 2006-2009.
(i bind 3, især s. 574-585 om Rugens sange). 

81.6
Læsninger i dansk litteratur/ fællesredaktion Povl Schmidt. - Odense Universitetsforlag, 1997-1999.- 5 bind.
(i bind 3: 1900-1940: s. 76-94: Johs. Nørregaard Frandsen: En skælven i et ydmygt sind: Jeppe Aakjær Rugens sange).

81.64
H. E. Sørensen: Danske digtere. - Melbyhus, 1993.
Især s. 24-27 om Rugens sange.

81.69
Danske digtanalyser: Digte fra folkevisen til det tyvende århundrede læst af digtere, forskere, læsere, kritikere/ redigeret af Thomas Bredsdorff. - Arena, 1969.
(heri s. 135-142: Thomas Brostrøm: Digt og digterjeg).

81.69
Tre jyske tenorer: om Johannes V. Jensens, Jeppe Aakjærs og Thøger Larsens lyrik / redigeret af Johs. Nørregaard Frandsen og Anders Thyrring Hansen. - Gyldendal, 2008.
(heri s. 103-120: Jens Smærup Sørensen: Da alt gik naturligt til: En historie om Jeppe Aakjær og Rugens sange. Om erindring og tidernes gangarter. Om digtning og landbrug og andre kunstigheder).
(heri s. 121-147: Johs. Nørregaard Frandsen: Minder gør ikke sagen klar : Vitalisme og religiøsitet i Jeppe Aakjærs Rugens sange og andre digte).

99.381
Dansk Forfatterleksikon/ red. af John Chr. Jørgensen under medvirken af Thomas Bredsdorff. - Rosinante, 2001.
(i Værker, s. 240-241: F. J. Billeskov Jansen: Rugens sange). 

Artikler i tidsskrifter

05.56
Ord och Bild: Illustrerad Månadsskrift.
(heri 1955, s. 205-215: Harry Andersen: Jeppe Aakjær og Rugens sange). 

05.6
Dansk Udsyn. - Askov Højskole.
(heri 1924, s. 277-302: Johan Borup: De nye folkelag i dansk litteratur).
Heri i sær s. 277-285 om Jeppe Aakjær - med gennemgang af nogle digte og fortællinger, bl.a. digtet Jens Vejmand fra samlingen Rugens sange.

80.5
Edda: Nordisk tidsskrift for litteraturforskning.
(heri 1937, bind 37, s. 433-445: Harry Andersen: To Hymner).
Analyse af Aakjærs Karlsvognen og Holsteins Foraarsbøgen).

Artikler i aviser

Kristeligt dagblad
(heri 29/12 2005: Niels Henrik Arendt: Vi husker stadig ham, der sidder bag skærmen)
Kronik om Jens Vejmand. 

GENERELT OM FORFATTEREN

Bøger

99.4 Aakjær, Jeppe
Solvejg Bjerre: Den hvide rug, den blide rug: Jeppe Aakjær og "Jenle".
- Poul Kristensen, 1983. -  63 sider.

99.4 Aakjær, Jeppe
Solvejg Bjerre: Livet på Jelne: 1905-1926: Nanna og Jeppe Aakjærs Hjem.
- Hans Reitzels Forlag, 1985. - 185 sider.
Baseret på efterladte breve mellem ægtefællerne Nanna (1874-1962) og Jeppe Aakjær skildres dagliglivet på Jenle i perioden 1905-1926, det lykkelige ægteskab, gårdens tilblivelse, de økonomiske trængsler og foredragsrejserne.

99.4 Aakjær, Jeppe
Knud Peder Jensen: Jeppe Aakjær: et moderne livs fortælling.
- 2. udg.,  Hovedland, 2007. - 456 sider.
Beretningen om forfatteren Jeppe Aakjærs liv fra de første år på den jyske hede til de nye muligheder i den store by med uddannelse, arbejde, kærlighed og digtning samt om de sidste 25 år på Jenle.

99.4 Aakjær, Jeppe
K. K. Nicolaisen: Jeppe Aakjær: En lille Biografi og Karakteristik.
- Gyldendal, 1913. - 63 sider.

99.4 Aakjær, Jeppe
Hans Jørn Nielsen: Til folket vi går: Omkring nogle Aakjær-sange.
- Aalborg Universitetsforlag. cop. 1982. - 122 sider.

99.4 Aakjær, Jeppe
Jeppe Aakjær: Drengeår og knøsekår: Kilderne springer og bækken går.
- 2. udg., Hovedland, 1988. - 198 sider.
Originaludgave 1929.
Erindringer om forfatterens (1866-1930) ophold på højskolerne Staby og Askov, udviklingsårene i København i provisorietiden og perioder med landarbejde på forældrenes gård.

99.4 Aakjær, Jeppe
Jeppe Aakjær: Drøm og drama: Breve mellem Jeppe Aakjær og hans søskende.
- Farfars Forlag, cop. 1990. - 168 sider.
Brevveksling, der især belyser broderen Jens Aakjærs (1964-1933) liv, herunder hans rolle som Jeppe Aakjærs litterære medvider og kommentator

99.4 Aakjær, Jeppe
Jeppe Aakjær: Efterladte erindringer. - 2. udg.: Hovedland, 1991. - 197 sider.
Originaludgave 1934.
Jeppe Aakjærs erindringer fra han debuterede i 1899 til hans død.

99.4 Aakjær, Jeppe
Jeppe Aakjær: Fra min bitte-tid: en kulturhistorisk selvbiografi. - 4. udg.. - Hovedland, 2003. - 190 sider.
Originaludgave 1928.
Samhørende: Fra min bitte-tid ; Drengeaar og Knøsekaar ; Før det dages ; Efterladte Erindringer.
Erindringer om forfatterens fattige hjem på den jyske hede i slutningen af 1800-tallet og om hans virksomhed som skribent og taler. 

99.4 Aakjær, Jeppe
Jeppe Aakjær: Før det dages: Minder fra halvfemserne.
- 2. udgave: Hovedland, 1989. - 189 sider.
Originaludgave 1929.
Erindringer fra forfatterens liv i 1890'erne med økonomiske bryderier, tiden som soldat samt om ægteskabet med Marie Bregendahl.

99.4 Aakjær, Jeppe
Jeppe Aakjær: Mit Regnebræt: en Selvbibliografi. - Det Akademiske Antikvariat, 1919. -
XXIII sider, 104 spalter, 10 tavler.

Afsnit i bøger

81.5
Jul. Bomholt: Nordiske profiler. - Gyldendal, 1945.
(heri s. 63-74: Den unge Jeppe Aakjær)

81.6
Dansk Litteraturhistorie. - Ny udvidet udg., Politiken, 1976-77. - 6 bind.
(i bind 4, s. 498-504: Jeppe Aakjær: Den antiklerikale samfundsrevser).

81.6
Dansk Litteraturhistorie. - Gyldendal, 1983-85. - 9 bind.
(i bind 7, s. 50-57: Husmandsdigtningen - protest og nostalgi).

81.6
Dansk litteraturs historie/ Redaktion: Klaus P. Mortensen og May Schack - Gyldendal, 2006-09.
(i bind 3, s. 561-585: Rugens sanger - Jeppe Aakjær).

81.6
Johannes Fibiger: Litteraturens veje. - Gad.
(i 1. udg., 2002, s.  233-234; i 2. udg., 2003, s. 246-248: Jeppe Aakjær - tyendets forfatter).

81.6
Hovedsporet: Dansk litteraturs historie/ redigeret af Jens Anker Jørgensen og Knud Wentzel - Gyldendal, 2005.
(heri s. 479-481: Jeppe Akjærs lyrik. Hjemstavnsdigtning).

81.6
Litteraturens stemmer: Gads danske forfatterleksikon/redigeret af Benedicte Kieler og Klaus P. Mortensen. - Gad.
(i 1. udg., 1996, s. 385-387, i 2. udg., 2003, s. 584-586: Johs. Nørregaard Frandsen: Jeppe Aakjær).

81.6
Litteraturhåndbogen/ redigeret af Ib Fischer Hansen [et al.] - Gyldendal, 5. rev. udg., 1981.
(i bind 2, Forfatterbiografier, s. 183-184: Jeppe Aakjær). 

81.604
Knud Sørensen: Hvor bor kulturen? og andre funderinger. - Samleren, 1994.
(heri især s. 87-99: Med hjemstavnen som fundament).

81.64
Johannes Buchholtz: En forfattermosaik. - Johannes Buchholtz Selskabet, 1989.
(heri s. 21-28: Jeppe Aakjær leve!)
Johannes Buchholtz´ tale til Jeppe Aakjær i anledning af hans 60 års fødselsdag.

81.64
Danske digtere i det 20. aarhundrede: en række monografier. - Gad, 1951-55. - 2 bind.
(i bind 1, s. 99-114: Richard Gandrup: Jeppe Aakjær).

81.64
Danske digtere i det 20. århundrede/ redigeret af Torben Brostrøm Mette Winge. - Gad, 1980-82. - 5 bind.
(i bind 1, s. 197-217: Inger-Lise Hjordt-Vetlesen: Jeppe Aakjær).

81.64
Danske digtere i det 20. århundrede. - 4. udg./ redigeret af Anne-Marie Mai. - Gad, 2000-2002. - 3 bind.
(i bind 1, s. 120-132: Lotte Thyrring Andersen: Jeppe Aakjær).

81.64
Jens Rolighed: Jyske digtere og deres hjemstavn. - Rosenkilde og Bagger, 1960.
(heri s. 29-59: Jeppe Aakjær).

81.64
H. E. Sørensen: Danske digtere. - Melbyhus, 1993.
(heri s. 16-30: Jeppe Aakjær).

99.381
Dansk Forfatterleksikon/ red. af John Chr. Jørgensen under medvirken af Thomas Bredsdorff. - Rosinante, 2001.
(i Biografier, s. 508-509: F. J. Billeskov Jansen: Jeppe Aakjær). 

Artikler i tidsskrifter

05.6
Dansk Udsyn.
(heri 1990, nr. 5/6, s. 287-300: Henrik Fibæk Jensen: Historiens sang: Om Jeppe Aakjærs historiesyn).

Lyd og video

99.4 Aakjær, Jeppe
Jeppe Åkjær: en cd-rom præsentation.
- Skive Museum, 2004. - 1 cd-rom, lyd, farve + 1 hæfte + 2 Jenle-album.

99. 4 Aakjær, Jeppe
Landsbysjæl og stridsmand: Jeppe Aakjær og Jenle: en film  med Solvejg Bjerre.
- Videoskolen; Skive : i samarbejde med Skive Byhistoriske Arkiv, 1998. - 1 kassette (30 min.).

Links

Arkiv for Dansk Litteratur
En omfattende side om Jeppe Aakjærs liv og forfatterskab med nogle af hans værker i fuld tekst online udgaver. ADL er et websted for den klassiske danske litteratur. Det Kongelige Bibliotek og Det Danske Sprog- og Litteraturselskab har valgt en række forfatterskaber til det digitale arkiv.

Kalliope - Arkiv for danske digte
Værker, digttitler, førstelinier fra digte, søgning, populære digte, portrætter, biografi, samtid og bibliografi.

Den Store Danske: Gyldendals åbne encyclopædi
Artikel om Jeppe Aakjær. Siden indeholder samtlige artikler fra Gyldendals leksika; størsteparten stammer fra Den store Danske Encyklopædi. Dertil er der suppleret med en række andre værker. Alle artikler er redigerede og verificerede af førende danske fageksperter

Wikipedia : den frie encyklopædi
Artikel om Jeppe Aakjær

Bibliotekar Mette Francke, Vejle Bibliotekerne 

Bogdetaljer

Forlag
Gyldendal
Faustnummer
04015339
ISBN
0
Antal sider
214

Brugernes anmeldelser

0 anmeldelse
Log ind eller opret en konto for at skrive kommentarer