Bog

Gjæring ; Afklaring

Af (
1988
)

Analyse

Knudsen, Jakob - Gjæring ; Afklaring

De indre konflikter er spændt til bristepunktet i Jakob Knudsens selvbiografisk prægede skildring af det erotiske spil mellem grundtvigianeren Karl og ”Goethe”- datteren Rebekka. 

Jakob Knudsen (1858-1917) tager i sit forfatterskab gang på gang sine barndomserindringer til fornyet bearbejdning. Især forholdet til faderen, Jens Lassen Knudsen, er omdrejningspunkt for forfatterskabet. Jens Lassen Knudsen var højskolelærer i Rødding, men blev senere præst i et nordjysk landbosogn, og sønnen fulgte i faderens spor og blev først højskolelærer ved Askov og senere valgmenighedspræst i Mellerup ved Randers. Først i en alder af 40 år tog Jakob Knudsen for alvor hul på sit forfatterskab. Det er faderens autoritære opdragelse, der er baggrunden for forfatterskabets karakterer, som på en gang er skråsikkert forkyndende og lidenskabeligt konfliktfuldt. Andre erfaringer, Jakob Knudsen tager med sig fra sin barndom og bruger som afsæt for sit forfatterskab, er mødet med grundtvigianismen, kristendommen og jysk almue- og bondekultur. Gennem forfatterskabets karakterer med voldsomme indre spændinger forsøger Jakob Knudsen at skabe en bæredygtig filosofi og personlig livsanskuelse.

Gjæring - Afklaring fra 1902 er en selvbiografisk præget dobbeltroman, der afspejler konflikten mellem en grundtvigiansk opvækst og en senere brandesiansk påvirkning. Den smukke, jødiske Rebekka levendegør en brandesiansk livsforståelse med sin tro på naturen og det sanselige. Hovedpersonen, proprietærsønnen Karl Wintrup, forelsker sig i hende, da han rejser fra sit barndomshjem Holtinggård til København for at studere. I et intenst erotisk spil drages de to mod hinanden og stødes på samme tid bort.

Karl Wintrup må finde tilbage til sin hjemegn, sin gudstro og til flere af sin barndoms idealer, før han kan træde i karakter som afrundet person. Romanen rummer dermed en kritik af brandesianismen og naturalismens gudløshed, men kritikken rammer i lige så høj grad grundtvigianerne, fordi de undertrykker natursiden af mennesket i dyrkelsen af det åndelige. Tilværelsen er ud fra denne anskuelse båret af guddommelige kræfter og samtidig styret af naturens ikke-religiøse lovmæssigheder. På denne måde spænder Jakob Knudsen modsætningen til bristepunktet. Gjæring – Afklaring er bygget op som en dannelsesroman, men i en typisk dannelsesroman overvindes splittelserne ved slutningen i en erkendelse af verdens enhed. Hos Jakob Knudsen får spaltningen lov at blive stående.

Ud over barndomsprægningerne bearbejdes et andet element fra Jakob Knudsens eget liv i fiktiv form i Gjæring – Afklaring; hans skilsmisse fra bourgeoisi-datteren Sophie Plochross. Det vakte bestyrtelse og komplicerede hans tilknytning til det grundtvigianske miljø, da Jakob Knudsen i 1983 søgte skilsmisse med den begrundelse, at hendes opvækst ikke harmonerede med hans, og at hun desuden ingen barndomsminder havde. Et par år senere indgik han ægteskab med den 20 år yngre Helga Bek, datter af forstanderen for folkehøjskolen i Mellerup. Herefter opgav Jakob Knudsen stilling som præst og ernærede sig som foredragsholder og forfatter. I Gjæring – Afklaring gennemgår Karl Wintrup en lignende skilsmisse, og Jakob Knudsen skildrer omgivelsernes reaktioner og den sociale udstødelse Karl og hans nære risikerer på baggrund af skilsmissen.

Jakob Knudsen viser i romanen en stor fornemmelse for sprogets og naturens lydlige kvaliteter, bl.a. er dialogerne overbevisende gengivet med lydefterlignende dialekt. Interessen for det dialektale har Jakob Knudsen arvet fra sin far, der yndede at krydre sine prædikener med dialektale vendinger som ”Nu er den pot uden, amen!” I Gjæring – Afklaring diskuterer Karl Wintrup sammen med studenterkammeraten Peter Hellum ”spørgsmålet om, hvorvidt selve Klangen i en dialekt kunde siges at rumme en Mening eller være Udtryk for noget sjæleligt overhovedet. Karl paastod, at Sproget i Vendsyssel havde en forundret, i Hanherrederne en nysgjerrig klang; i Himmerland lød stemmerne lidt brustent som hos et Menneske, der har ligget og grædt om Natten; paa Randersegnen var Klangen fornuftigt afdæmpende eller berigtigende; den lød som et: ”naa, naa!”

Interessen for det dialektale viser samtidig hans interesse for udkants-Danmark, en interesse, som er opblomstret igen i litteraturen hos blandt andet Erling Jepsen, Helle Helle og Carsten Jensen. Hos Jakob Knudsen er det påfaldende, hvor få beskrivelser, der er af modernitetens centrale sted, den moderne storby. Hvor Johannes V. Jensen i sine første romaner lader studenter fra provinsen færdes rundt i storbyens jungle, og Herman Bang leverer en udbygget storbybeskrivelse i Stuk fra 1887, kender Karl kun fire ruter gennem København. Karl føler sig tydeligt fremmed i denne moderne verden og rejser hjem til Holting, så ofte han kan. Et billede på Karls fremmedgørelse gives i beskrivelsen af en drukneulykke i en af Københavns søer, hvor Karl står sammen med den anonyme og passive menneskeflok og ser til, mens et par drenge er fanget under isen. 

Jakob Knudsens forfatterskab har været omgærdet af både beundring og debat. På hundredårsdagen for Jakob Knudsens fødselsdag blev der udgivet en række artikler og holdt masser af taler, der hyldede forfatterskabet og stadig fandt det vedkommende. Året efter udkom Villy Sørensens ”Det forgudede traume”, i anledningen af Jakob Knudsens 101 års fødselsdag. Heri skriver Villy Sørensen, at faderens ubetingede autoritære opdragelse af sønnen får denne til at reagere med enten voldelig selvhævdelse eller selvopgivelse. I Gjæring – Afklaring findes der flere eksempler på, at Karl Wintrup reagerer voldeligt over for sine omgivelser. Villy Sørensen hævdede, at Jakob Knudsen aldrig fik gjort op med den autoritære faderfigur, fordi han ikke magtede at drage sin barndoms lykke i tvivl. I stedet bliver den autoritære opdragelse for Knudsen en forudsætning for gudstroen. Villy Sørensens kritik fik både hyldesten og salget af Jakob Knudsens bøger til at standse. Gennem 70erne og 80erne ophørte genoptrykkene, da forfatterskabet blev ansat for reaktionært.

Foruden Gjæring – Afklaring regnes dobbeltromanen Angst – Mod (1912-14), der er bygget over Luthers liv, som forfatterskabets hovedværk. Derudover har Jakob Knudsen skrevet en række andre romaner og artikler, ligesom en del af hans foredrag er blevet udgivet i trykt form. Hans i dag mest kendte værk er salmen Se, nu stiger solen af havets skød.

Cand. mag. Mette Henriksen


Litteratur om bogen

Afsnit i bøger

Jakob Knudsen: Gjæring ; Afklaring : roman /  tekstudgivelse, efterskrift og noter af \Poul Zerlang\. - Det danske Sprog- og Litteraturselskab : i samarbejde med Nyt Dansk Litteraturselskab, cop. 1988.
(heri s. 397-443: Povl Zerlang: Efterskrift og noter).
I Efterskriftet s. 397-422 analyseres temaer, personer, naturalisme, højskolen, genre, komposition, litteraturhistorisk placering m.m.

04.6
Jakob Knudsen: Jakob Knudsens tænkning og digtning : et udvalg / ved Mogens Pahuus. - Marko, 1988.
(heri s. 69-85: om Gjæring-Afklaring).
Analyse af Gjæring-Afklaring med fokus på to former for livsorientering, den folkeligt-kristne og panteismens følelsesdyrkelse og naturhengivelse.

81.04
Jørgen Elbek: Fundet og søgt : artikler om digtere og deres baggrund. - Frydenlund, cop. 1986.
(Heri s. 54-56: om Gjæring - Afklaring).

81.04
Hans Halling: Analyser af otte tyske, danske og svenske episke og lyriske værker af Kleist, Goldschmidt, Jakob Knudsen, Johs. V. Jensen og Lagerkvist fra det 19. og 20. årh. - Luna, 1992.
(heri s. 77-123: Om Jakob Knudsen: Gjæring - Afklaring).
Analyse.

81.6
Dansk litteraturs historie / redaktion: Klaus P. Mortensen og May Schack. - Gyldendal, 2006-2009.
(i bind 3: 1870-1920: s. 471-476: Meningsløshedens problem - Gjæring - Afklaring).
Om Gjæring; Afklaring.

81.6
Læsninger i dansk litteratur. - Odense Universitetsforlag, 1997-1999. - 5 bind.
(i bind 3, s. 45-61: Finn Frederik Krarup: Splittelse, angst og tro : Jakob Knudsen: Gjæring-Afklaring).
Analyse af Gjæring; Afklaring.

81.6
Erik A. Nielsen: Søvnløshed : modernisme i digtning, maleri og musik. - Centrum, 1982.
(heri s. 141-144: om Gjæring og Afklaring).
Sammenligning af Gjæring og Afklaring med Wagners Tannhäuser med hensyn til opbygning af spænding.

81.64
Danske digtere i det 20. århundrede. - 4. udgave / redigeret af Anne-Marie Mai, Gad, 2000-. - 3 bind. 
(i bind 1 : Fra Henrik Pontoppidan til Karen Blixen, s. 85-100: Knud Bjarne Gjesing: Jakob Knudsen).
(heri s. 95-98: om Gjæring - Afklaring).

81.64
Geismar, Oscar Nogle Digterprofiler. - Kbh. : Gad, 1906.
(heri s. 158-174: Jakob Knudsen).
Især s. 166-174 om Gjæring; Afklaring.

81.64
Sven Møller Kristensen: Digtning og livssyn : fortolkninger af syv danske værker. - Gyldendal, 1970.
(heri s. 122-149: Gjæring - Afklaring).
Analyse af Gjæring - Afklaring.

99.381
Dansk forfatterleksikon / redigeret af John Chr. Jørgensen under medvirken af Thomas Bredsdorff. - Rosinante, 2001. - 2 bind.
(i Værker, s. 121-122: Sune Auken: Gjæring - Afklaring).

99.4 Knudsen, Jakob
Hans Halling: Analyser af to episke værker af F.M. Dostojevskij og Jakob Knudsen . - Luna, 1993. 
(heri s. 23-148: Om Jakob Knudsen: Gjæring - Afklaring).
Analyse.

99.4 Knudsen, Jakob
Povl Schmidt: Drømmens dør : læsninger i Jakob Knudsens forfatterskab. - Odense Universitetsforlag, 1984. - (Dansk kulturhistorie og bevidsthedsdannelse 1880-1920 ; bind 17).
(heri s. 19-63: Intethed og form : Gjæring-Afklaring).
Analyse.

99.4 Knudsen, Jakob
Henrik Wigh-Poulsen: Hjemkomsten og det åbne land : Jakob Knudsens forfatterskab og den grundtvigske realisme. - Vartov, 2001.
(heri s. 142-183: Gjæring og Afklaring).
Analyse.

Artikler i tidsskrifter

05.6
Dansk Tidsskrift. - Gad.
(heri 1902, s. 525-532, 842-849: Thomas B. Bredsdorff: Danske bøger).
Om Gjæring-Afklaring.

05.6 
Dansk udsyn. - Askov Højskole.
(heri 1952, s. 256-260: Mogens Lund: Dansk opgør med Goethe...).
Et studie i Jakob Knudsens opgør med naturalismen især på grundlag af Gjæring-Afklaring.

05.6 
Dansk udsyn. - Askov Højskole.
(heri 1979, s. 229-244: Knud Bjarne Gjesing: Parret - om kærlighedsforventningen i europæisk kultur).
Især s. 239-241 er der en gennemgang af Gjæring-Afklaring.

05.6
Tilskueren.
(heri 1902, s. 1004-1010: Harald C. Nielsen: Jakob Knudsen).
Især s. 1007-1010 om Gjæring-Afklaring.

20
Tidehverv.
(heri 1998, nr. 2, s. 32-39: Jesper Langballe: At være bevæget II).
Især s. 33-39 er et studie i temaet uddrift/hjemkomst i Gjæring-Afklaring.

80
Nordica : tidsskrift for nordisk teksthistorie og æstetik. - Syddansk Universitetsforlag.
(heri 1987, s. 47-64: Knud Bjarne Gjesing: Fortælling og forkyndelse - i Jakob Knudsens Gjæring-Afklaring).

80.5
Edda : nordisk tidsskrift for litteraturforskning. - Oslo.
(heri 1933, bind 33, s. 275-289: Ove Jappe: Gjæring-Afklaring).
Analyse.

80.5
Kritik. - Gyldendal.
(Heri 1971, nr. 19, s. 64-80: Margrethe Auken: Den pietistiske atheisme : Jakob Knudsens kritik af naturalismen).
Analyse af Gjæring-Afklaring.

Artikler i aviser

Kristeligt Dagblad
(heri 13/8 2008: Bo Hakon Jørgensen: Uden Gud ingen virkelig betydning).
Om at være kristen i en moderne verden i Gjæring-Afklaring.

Generelt om forfatteren

Bøger

04.6
Jakob Knudsen: Jakob Knudsens tænkning og digtning : et udvalg / ved Mogens Pahuus. - Marko, 1988.
Gennem uddrag af artikler, noveller og romaner belyses Jakob Knudsens livssyn.

99.4 Knudsen, Jakob
Richard Andersen: Jakob Knudsen. - Det Danske Forlag, 1958. - 222 sider.
Om Jakob Knudsens liv, værker og tænkning.

99.4 Knudsen, Jakob
Holger Begtrup: Jakob Knudsen : en Levnedstegning. - Gyldendal, 1918. - 261 sider.
Om Jakob Knudsens liv.

99.4 Knudsen, Jakob
Svend Bjerg: Jakob Knudsen : erfaring og fortælling. - Aros, 1982. - 128 sider. - (Religionspædagogiske skrifter ; 3).
Om teologen og forfatteren Jakob Knudsen.

99.4 Knudsen, Jakob
Svend Norrild: Jakob Knudsen : en psykologisk Analyse. - Hirschsprung, 1935. - 237 sider.
Om Jakob Knudsens forfatterskab. Norrild kommer især ind på to modsatrettede tendenser i forfatterskabet: en tendens til individualistisk selvhævdelse og til mystisk hengivelse.

99.4 Knudsen, Jakob
Carl Roos: Jakob Knudsen : et forfatterskab. - Gyldendal, 1954. - 202 sider.
Mest om Jakob Knudsens liv og synspunkter, men også om forfatterskabet ( s. 158-194).

99.4 Knudsen, Jakob
Povl Schmidt: Drømmens dør : læsninger i Jakob Knudsens forfatterskab. - Odense Universitetsforlag, 1984. - 218 sider. - (Dansk kulturhistorie og bevidsthedsdannelse 1880-1920 ; bind 17).

99.4 Knudsen, Jakob
Henrik  Wigh-Poulsen: Hjemkomsten og det åbne land : Jakob Knudsens forfatterskab og den grundtvigske realisme. - Vartov, 2001. - 248 sider.
Lettere revideret udgave af ph.d.-afhandlingen Natur og hjemkomst fra 2000.

99.4 Knudsen, Jakob
Henrik Wigh-Poulsen: Vær mig nær : Jakob Knudsens skilsmisse og nye ægteskab : beretning fra et Danmark i opbrud. - Vartov, 2005. - 301 sider. 
Med udgangspunkt i en stor brevsamling fra familien Knudsen tegnes et billede af digterpræsten Jakob Knudsens liv og samtid i 1890'erne, hvor skilsmissen fra hustruen Sofie Plockross og ægteskabet med den unge Helga Bek førte til voldsomme reaktioner fra offentligheden.

Afsnit i bøger

04.6
Villy Sørensen: Hverken - eller : kritiske betragtninger. - Gyldendal, 1965.
(heri s. 158-168: Det forgudede traume : Om Jakob Knudsens romaner).

81.04
Jørgen Elbek: Fundet og søgt : artikler om digtere og deres baggrund. - Frydenlund, 1986.
(heri s. 46-70: Jakob Knudsen).
Om forfatterskabet.

81.04
Bjørn Poulsen: Omkring elfenbenstårnet : kritik og polemik. - Gyldendal, 1964.
(heri s. 125-142: Jakob Knudsen).
En overordnet betragtning på forfatterskabet og dets placering i litteraturhistorien.

81.6
Dansk litteraturhistorie. - Ny, udvidet udgave. - Politiken, 1976-77. - 6 bind.
(i bind 4: Fra Georg Brandes til Johs. V. Jensen, s. 518-531: Jakob Knudsen : Forsoningskonflikter mellem hedenskab og kristendom).

81.6
Dansk litteraturhistorie. - [Kbh.] : Gyldendal, 1983-1985. - 9 bind.
(i bind 7: 1901-45: Demokrati og kulturkamp, s. 46-50: om Jakob Knudsens forfatterskab).

81.6
Dansk litteraturs historie / redaktion: Klaus P. Mortensen og May Schack. -Gyldendal, 2006-2009.
(i bind 3: 1870-1920: s. 464-477: Mellem naturalisme og kristendom - Jakob Knudsen).

81.6
Gads danske forfatterleksikon / redigeret af Klaus P. Mortensen og Søren Schou ; artikelskribenter Ove Ancker .... - 2. udgave. - Gad, 2003.
(heri s. 386-389: Peter Olivarius: Jakob Knudsen).

81.6
Hovedsporet : dansk litteraturs historie /  redigeret af Jens Anker Jørgensen og Knud Wentzel. - Gyldendal, 2005.
(heri s. 486-489: Jakob Knudsen. Naturalisme og kristendom).

81.6
Litteraturens stemmer : Gads danske forfatterleksikon / redigeret af Benedicte Kieler og Klaus P. Mortensen. - Gad.
(i 1. udg. 1999, s. 322-326; i 2. udg. 2003, s.224-227: Peter Olivarius: Jakob Knudsen

81.6
Litteraturens veje/ Johannes Fibiger, Gert Lütken. - Gad.
(i1. udg. 1996, s. ; 2. udg. 2003 s. 256-259: Rodfæstethed - om Jakob Knudsen).

81.6
Litteraturhåndbogen / redigeret af Ib Fischer Hansen m.fl.- Gyldendal Uddannelse. - 2 bind.
(i bind 2, 6. udg., s. 102-104: Jakob Knudsen). 

81.64
Danske digtere i det 20. århundrede. - Ny forøget og revideret udgave / redigeret af Frederik Nielsen og Ole Restrup. - Gad, 1965-1966. - 3 bind.
(i bind 1 : Tiden fra Johannes V. Jensen til første verdenskrig, s. 181-200: Carl Roos: Jakob Knudsen). 

81.64
Danske digtere i det 20. århundrede / redigeret af Torben Brostrøm og Mette Winge. - Gad, 1980-82. - 5 bind. 
(i bind 1 : Tiden fra Johannes V. Jensen til Martin Andersen Nexø, s. 149-168: Jørgen Elbæk: Jakob Knudsen).

81.64
Danske digtere i det 20. århundrede. - 4. udgave / redigeret af Anne-Marie Mai, Gad, 2000-. - 3 bind. 
(i bind 1 : Fra Henrik Pontoppidan til Karen Blixen, s. 85-100: Knud Bjarne Gjesing: Jakob Knudsen).

81.64
Sven Møller Kristensen: Den store generation. - Gyldendal, 1974.
Især s. 64-67, 121-125, 196-198, hvor forfatterskabet belyses i forhold til stof og kraft, form og stil og livsfilosofi.

99.26
Dansk biografisk leksikon. - 3. udg.. - Gyldendal, 1979-1984. - 16 bind.
(heri bind 8, s. 76-78: Erik A. Nielsen ( Ejnar Thomsen): Jakob Knudsen).

99.381
Dansk forfatterleksikon / redigeret af John Chr. Jørgensen under medvirken af Thomas Bredsdorff. - Rosinante, 2001. - 2 bind.
(i Biografier, s. 246-247: Henrik Schovsbo: Jakob Knudsen).

Artikler i tidsskrifter

05.6 
Dansk udsyn. - Askov Højskole.
(heri 1943, s. 42-61: Palle Nielssen: Jakob Knudsen).
Et studie i forfatterskabet med udganspunkt i tre romaner: Fremskridt, Sind og Gjæring-Afklaring.

80
Nordica : tidsskrift for nordisk teksthistorie og æstetik. - Syddansk Universitetsforlag.
(heri 2002, bind 19, s. 157-175).
Om indstillingen af Jakob Knudsen til Nobelprisen.

80.5
Edda : nordisk tidsskrift for litteraturforskning. - Oslo.
(heri 1933, bind 33, s. 257-289: Ove Jappe: Jakob Knudsens livsførelse).

Links

Arkiv for Dansk Litteratur
En omfattende side om Jakob Knudsens liv og forfatterskab med nogle af hans værker i fuld tekst online udgaver. ADL er et websted for den klassiske danske litteratur. Det Kongelige Bibliotek og Det Danske Sprog- og Litteraturselskab har valgt en række forfatterskaber til det digitale arkiv.

Kristendom.dk
Henning Nørhøj: Jakob Knudsen - en salmedigter med budskab til nutiden, 14/4 2008

Den store danske - Gyldendals åbne leksikon
Artikel om Jakob Knudsen. Siden indeholder samtlige artikler fra Gyldendals leksika; størsteparten stammer fra Den store Danske Encyklopædi. Dertil er der suppleret med en række andre værker. Alle artikler er redigerede og verificerede af førende danske fageksperter.

Bibliotekar Hanne Thusgaard Madsen, Vejle Bibliotekerne

04 aug.10

Bogdetaljer

Secondary title
Danske klassikere (Kbh. : 1986)
Forlag
Det danske Sprog- og Litteraturselskab
Faustnummer
06690661
ISBN
9788741882543
Antal sider
443

Brugernes anmeldelser

0 anmeldelse
Log ind eller opret en konto for at skrive kommentarer