Bog

Vinter-Eventyr

Af (
1975
)

Anmeldelse

Sorg-Agre. Fortælling fra Vinter-Eventyr af Karen Blixen

En foruroligende fortælling – typisk for forfatterskabet, og den rummer så mange elementer og synspunkter, at der er rigelige tolkningsmuligheder. Men som stort set alle Karen Blixens tekster kan ’Sorg-Agre’ også læses som et eventyr, en god historie.

Tiden er ca. 1775, og stedet er Danmark med smuk og idyllisk natur. Fortællingen handler om slægten, jorden, herregårdskulturen og de nye tider, der kommer med frihed, demokrati og mennesket i centrum; modsætningen mellem nyt og gammelt er også en generationskonflikt mellem unge Adam, netop hjemkommet fra England og hans onkel, feudalherremanden.

Vi får historien om herremanden, som må og skal skaffe en slægtsarving til sin jord. Hans søn er død, og han har nu giftet sig med den unge kvinde, som sønnen skulle ha’ haft og håber på, at hun kan føde ham den ønskede arving. Meget af fortællingen består af samtaler mellem Adam og hans onkel, så at sige verbale magtkampe, der drejer sig om tro, om magt, om basale livsværdier.

Men det er også en historie om kærlighed, en sand indefra kommende kærlighed, om den fattige bondekone, Ane Marie, hvis søn er anklaget for ildspåsættelse. Om han er skyldig eller ej, spiller egentlig ikke nogen rolle for fortællingens forløb. Ane Marie får muligheden for at redde ham fra rettergang og straf ved at høste en rugmark, ene menneske, på ét døgn. Ganske stilfærdigt og med et lille, tålmodigt smil om munden udfører hun det arbejde, hun har påtaget sig for at redde sin søn. Og hun når det, men synker død om af udmattelse. Og marken får navnet Sorg-Agre.

Her har vi overmennesket, den feudale herremand, der repræsenterer magten og som tror, at det er hans magt, der får Ane Marie til at udføre det overmenneskelige arbejde, mens vi der læser kan se, at den magt, der styrer kvinden kommer indefra: kærlighedens magt. Og at herremandens tid og livsværdier er ved at miste indflydelse, fordi han ikke respekterer andre menneskers stolthed. Kun slægtsfølgen og jordens betydning er tilbage.

Sådan læser jeg fortællingen. Men der er andre mulige læsninger. Karen Blixen er et kompliceret bekendtskab; man bliver ikke straks dus med hendes eksistentielle og kunstneriske verden, men hvis man gør sig ulejligheden, bliver glæden ved historierne naturligvis rigere. Hvem der repræsenterer forfatterens synspunkter i denne historie, har der været mange litterære bud på, men jeg ser afgjort forfatterens sympati hos kvinden med den rene, uforfalskede kærlighed. Og så bliver det en bevægende og opbyggelig historie.

Man kan også sige, at fortællingens åbne slutning gør den uigennemskuelig som livet og inviterer til, at læserne fastholder og arbejder videre med de drømme og fantasier, Karen Blixen også i 'Sorg-Agre' lægger op til, og som i hendes univers erstatter den kendsgerning, at livet sjældent svarer til forventningerne.

Danmarks Radio producerede i 1986 en film efter Karen Blixens fortælling. Manuskript og instruktion: Morten Henriksen.

’Vinter-Eventyr’ og ’Skæbneanekdoter’ kan afgjort anbefales som gode indgange til Karen Blixen. Mange kaster sig straks ud ’Syv Fantastiske Fortællinger’ og kommer aldrig igennem, endsige andre steder hen i forfatterskabet. Og det er rigtig synd.


Vinter-Eventyr udkom 1942. Benyttet udgave: Gyldendal 5. udgave, 3. oplag, 2000. 259 sider

Analyse

Blixen, Karen - Vintereventyr

10 sep.07

Med Vintereventyr søgte Karen Blixen tilbage i tiden. Dog rettede hun samtidig en kritik mod samtidens problemstillinger.

Karen Blixens (1885-1962) litterære produktion er ikke specielt stor, men hendes forfatterskab er imidlertid kendt i udlandet på niveau med H.C. Andersens. Hun får sit egentlige gennembrud i 1934 med Seven Gothic Tales, som hun året efter genudgiver i Danmark under titlen Syv fantastiske Fortællinger. Selvbiografien eller erindringsbogen Den afrikanske Farm (1937) bliver også både udgivet på engelsk og dansk. I 1957 udkommer Skæbne-Anekdoter, hvori bl.a. den mere kendte Babettes Gæstebud er at finde.

Blixens forfatterskab adskiller sig på mange måder fra den tid og litterære periode, hun befinder sig i. Hendes stil kan karakteriseres som romantisk eller gotisk, hvilket kommer til udtryk i bl.a. Syv fantastiske Fortællinger, der hovedsageligt foregår i 1800-tallet; netop romantikkens og gotikkens epoke.

1930’erne, 1940’erne og 1950’erne er præget af de to store kriges altødelæggende konsekvenser. Heretica-gruppens nihilisme i 40’erne og den begyndende modernisme og eksistentialisme i 50’erne synes ikke at komme direkte til udtryk i Blixens forfatterskab. Hendes værker kan naturligvis stadig læses i den kontekst, de er skrevet, men pessimismen, opbruddet og angsten kommer hos Blixen til udtryk i en mytisk, nærmest allegorisk eller bibelsk lignelsesform, hvor nutiden opløses og trækkes tilbage i fortiden. Hun søger i sine værker noget tabt. Noget forsvundet. Dette ser vi også i Vinter-Eventyr (1942), der netop er skrevet under krigen.

Vinter-Eventyr er en samling af noveller eller længere, afrundede fortællinger, der alle har en lang række fortælletekniske, tematiske og motiv- og plotmæssige aspekter tilfælles.

Værkets eventyr er henlagt til 1800-tallets Europa og i nogen grad Danmark. Vinter-Eventyr søger tilbage i tiden, men kan stadig læses som en kritik af de samme punkter, som samtidens kunst sætter spørgsmålstegn ved. Således udspilles fortællingen Heloïse i en atmosfære af krig: ”Mens [Frederick] gik i sine egne tanker stod verden omkring ham ikke stille, men var tværtimod i den stærkeste bevægelse, og forandredes fra dag til dag med rivende hast. En stor krig var ved at bryde ud.”. Der er tale om krigen mellem Frankrig og Tyskland i 1870, men derfor fornemmes i ovenstående citat forholdet mellem individet og tiden, som sammenblandet, dog paradoksalt adskilt. Men det er tydeligt, at hvor teksterne på realplanet ønsker at beskæftige sig med en samtidskritik, bliver værket på et allegorisk plan en skitse eller et portræt af hele menneskets sind, der strækker sig over tid. Skæbnen deler vi alle, synes at blive værkets overordnede budskab.

Fortællingerne forsøger alle at behandle problematikken mellem materialisme og idealisme, fangenskab og frihed, barndom og alderdom, opbygning og nedbrydning og forholdet mellem livet og døden og i sidste ende kunsten og virkeligheden. I den første fortælling Skibsdrengens fortælling, der af de 11 historier er den, som tydeligst viser sig som et eventyr og bruger magisk realisme, redder skibsdrengen Simon en fugl, der senere viser sig at være en gammel kone: ”En fugl, der havde søgt tilflugt oppe på råen, havde fået fødderne indviklet i noget løst taklegarn i et af faldene og kæmpede nu, højt oppe, forgæves for at blive fri. Drengen kunne fra dækket se den slå med vingerne og dreje hovedet fra side til side”. Allerede her bliver fortællingen og værket allegorisk. Denne sekvens bliver hele værkets mantra, nemlig forholdet mellem det sted, den enkelte person befinder sig i tid og dets forhold til andre og til skæbnen. Vinter-Eventyrs gennemgående spørgsmål kredser følgelig om, hvorledes mennesket er skæbnebestemt – kan det enkelte individ ændre tiden og skæbnen? Svaret synes i sidste ende at blive: ja, gennem det at fortælle; gennem kunsten.

Den unge Mand med Nelliken og En opbyggelig Historie er henholdsvis Vinter-Eventyrs anden og sidste fortælling. De har begge forfatteren Charlie Despard som hovedperson. Han har mistet sin muse og er kommet i tvivl om sit kald som kunster. I den første fortælling fører han samtale med Gud: ””Hør mig”, sagde Herren, ”jeg vil gøre en pagt mellem dig og mig! Jeg vil ikke måle dig større ulykker ud, end du netop behøver for at skrive bøger.” Således peger fortælleren på fortællergerningen som hellig og sakral, men samtidig som gudsbestemt; og dermed determineret.

Skæbnen er livets tråd, men kunsten er gjort af livet og dermed bundet sammen med skæbnen, og fortælleakten, kunstnerens position, bliver således guddommelig.

Stud.mag. Henrik Romby Smith Madsen, september 2007

 

Litteratur om bogen

Afsnit i bøger

81.6
Stig Dalager : Danske kvindelige forfattere : udvikling og perspektiv / Stig Dalager, Anne-Marie Mai. - Gyldendal. - 2 bind. - 1982.
(heri s. 93-104: Karen Blixen : kvindelighed som mulighed).
Karen Blixens opfattelse af kvindeligheden som mulighed, især belyst gennem 3 fortællinger fra Vinter-Eventyr: Sorg-agre, Peter og Rosa og Alkmene.

81.6
Læsninger i dansk litteratur / fællesredaktion Povl Schmidt m.fl.. - Odense Universitetsforlag, 1997-1999. - 5 bind.
(i bind 3, s. 326-341: Charlotte Engberg: Evigt ejes kun fortællingen : Karen Blixen - Vinter-Eventyr).

81.64
Danske digtere i det 20. århundrede. - 4. udgave. - redigeret af Anne-Marie Mai. - Gad, 2000-2002.
(i bind 1, s. 470-472: Alkmene og Heloïse).

99.4 Blixen, Karen
Svend Bjerg: Karen Blixens teologi. - Anis, 1989.
(heri s. 27-32: Fra det gamle Danmark - en hedensk kristus; s. 38-46: Sorg-agre - at dø for den man elsker).

99.4 Blixen, Karen
Hans Brix: Karen Blixens Eventyr : med en Excurs om Pierre Andrézel. - Gyldendal, 1949.
(heri s. 152-227: Vinter-Eventyr).

99.4 Blixen, Karen
Charlotte Engberg : Billedets ekko : om Karen Blixens fortællinger.- Gyldendal, 2000. 
(heri s. 181-198: Det stof skæbner er gjort af: Alkmene; s. 201-218: Evigt ejes kun fortællingen: Sorg-Agre).
I et tværsnit gennem forfatterskabet analyseres fortællingernes visuelle aspekter og forfatterskabet ses i forhold til temaerne: tid, identitet og foranderlighed.

99.4 Blixen, Karen
Aage Henriksen: Det guddommelige barn og andre essays om Karen Blixen. - 3. udgave. - Gyldendal, 1986.
(heri s. 19-32: Vinter-Eventyr; s. 55-65: Det guddommelige barn).

99.4 Blixen, Karen
Hans Holmberg: Ingen skygge uden lys : om livets veje og kunstens i nogle fortællinger af Karen Blixen. - C.A. Reitzel, 1995. 
(heri s. 25-38: Fra det gamle Danmark; s. 44-58: Helöise; s. 126-156: En historie om en perle).
Om æstetik og moral i Karen Blixens forfatterskab med udgangspunkt i fortolkninger af nogle af hendes fortællinger.

99.4 Blixen, Karen
Marianne Juhl: Dianas hævn : to spor i Karen Blixens forfatterskab / Marianne Juhl og Bo Hakon Jørgensen. - 2. udgave. - Odense Universitetsforlag, 1981.
(heri s. 65-114: Fra Syv fantastiske Fortællinger til Vinter-Eventyr; s. 237-245: Den unge Mand med Nelliken og En opbyggelig historie).

99.4 Blixen, Karen
Robert Langbaum: Mulm, stråler og latter : en studie i Karen Blixens kunst. - Gyldendal, 1964.
(heri s. 175-218: Understrømme af længsel og begær : Vinter-Eventyr).

99.4 Blixen, Karen
Frantz Leander Hansen: Babette og det aristokratiske univers. - C.A. Reitzel, 1998.
(heri s. 31-46: Aristokratisk livsførelse og borgerlig livløshed : Vinter-Eventyr).

99.4 Blixen, Karen
Lars Mønster: Løvinder : tre kvindeportrætter hos Karen Blixen. - Kimære, 1987.
(heri s. 39-57: Alkmene).

99.4 Blixen, Karen
Mogens Pahuus: Karen Blixens livsfilosofi : en fortolkning af forfatterskabet. - Aalborg Universitetsforlag, 2001.
(heri s. 37-39: Skibsdrengens fortælling; s. 39-42: Det drømmende barn; s. 68-72: Sorgagre; s. 87-89: Alkmene; s. 93-97: Den unge mand med nelliken; s. 24-128: De standhaftige slaveejere; s.129-132: En historie om en perle; s. 152-157: En opbyggelig historie).
Fortolkninger af flere af novellerne fra Vintereventyr med udgangspunkt Karen Blixens livsanskuelse.

99.4 Blixen, Karen
Grethe Rostbøll: Længslens vingeslag : analyser af Karen Blixens fortællinger. - Gyldendal, 1996.
(heri s. 105-187: Vinter-Eventyr).

99.4 Blixen, Karen
Grethe Rostbøll: Mod er svaret : Karen Blixens udgivelser i USA og England. - Museum Tusculanum, 2005. 
(heri s. 62-73: Winter's Tales).

99.4 Blixen, Karen
Samtaler med Karen Blixen / udgivet af Else Brundbjerg. - Gyldendal, 2000.
(heri s. 85-108: Vinter-Eventyr).
Interviews med Karen Blixen i forbindelse med udgivelsen af Vinter-Eventyr i 1942. Artiklerne blev bragt i datidens aviser og tidsskrifter.

99.4 Blixen, Karen
Tone Selboe: Karen Blixen : en introduktion. - Gyldendal, 1999.
(heri s. 64-75: Vinter-Eventyr).

99.4 Blixen, Karen
Ivan Z. Sørensen: "Gid De havde set mig dengang" : et essay om Karen Blixens heltinder og Tizians gudinder. - Gyldendal, 2001.
(heri s. 11-99: Om Heloïse).
Med inddragelse af nogle af Karen Blixens inspirationskilder, bl.a. verdenskunst fra Firenze og andre steder samt alverdens litteratur, tolkes dybden og underfundigheden i de to fortællinger Heloïse (fra Vinter-Eventyr) og Ehrengard.

99.4 Blixen, Karen
Judith Thurman: Karen Blixen : en fortællers liv. - 6. udgave. - Gyldendal, 2007. - 608 sider.
(heri s. 373-383 om Vinter-Eventyr).
Biografi om Karen Blixens liv med litterære tolkninger, der viser, hvorledes hendes liv afspejles i fortællingerne

99.4 Blixen, Karen
Ole Wivel: Karen Blixen : et uafsluttet selvopgør. - Lindhardt og Ringhof, 1987. 
(heri s. 105-123: Vinter-Eventyr).

99.381
Dansk forfatterleksikon / redigeret af John Chr. Jørgensen ; under medvirken af Thomas Bredsdorff. - Rosinante, 2001. - 2 bind.
(i Værker s. 301: Dag Heede: Vinter-Eventyr).

Artikler i tidsskrifter

26.205
Præsteforeningens blad. - Den Danske Præsteforening.
(heri 1983, nr.46, s. 761-768 og nr. 47, s. 780-783: Karin Weinholt: Om retfærdighed og medynk : fra Karen Blixens Vinter-Eventyr).

37.1489605
Meddelelser fra Dansklærerforeningen. - Dansklærerforeningen.
(heri 1977, nr. 4, s. 335-351: Ida Zeruneith: Begivenhedernes midtpunkt - en analyse af Karen Blixens novelle Sorg-Agre).

80.5 
Kritik. - Gyldendal.
(heri 1977, nr. 41, s. 94-126: Poul Behrendt: Tekst, historie og samfund i Karen Blixens fortælling Sorg-Agre).

81.6505
Spring : tidsskrift for moderne dansk litteratur.
(heri 2005, nr. 23, s. 31-47: Jacob Bøggild: På smertens mark: Sorg-Agre i et intertekstuelt felt).

Links

Litteratursiden
Birgitte Tindbæk: Sorg-Agre. Fortælling fra Vinter-eventyr af Karen Blixen.

 

Generelt om forfatteren

Bøger
Et udvalg af de talrige udgivelser om Karen Blixen og hendes forfatterskab:

48.478
Karen Blixen: Den afrikanske farm. - 1. udgave med moderne retskrivning. - Gyldendal, 2005. - 354 sider. - (Gyldendal paperback).
Om livet på Karen Blixens kaffefarm i Kenya, hvor hun opholdt sig fra 1914-1931.
Originaludgave: 1937.

48.478
Karen Blixen: Skygger paa Græsset. - Gyldendal, 1960. - 141 sider.
Erindringer fra Kenya.

77.69
Keith Keller: Karen Blixen og filmen. - Aschehoug, 1999. - 262 sider, tavler.
Kronologisk gennemgang af samtlige film og tv-stykker der er lavet med udgangspunkt i Blixens litterære værker eller person, og kort om Blixens forhold til film.

99.4 Blixen, Karen
Leif Andersen: Karen Blixen - et forfatterportræt, en magisk fortæller. - Gullhoj, 2006. - 32 sider. - (Temabøger).
Om forfatteren Karen Blixens liv. Med korte uddrag fra forfatterskabet.
For folkeskolens ældste klasser.

99.4 Blixen, Karen
Peter Hjorth S. Bjerring: Karen Blixen - ansigt til ansigt med Gud : om livssyn, verdensbillede og diverse hemmeligheder i Karen Blixens liv og forfatterskab. - Infokom, 1987. - 219 sider.
En tolkning af Karen Blixens forfatterskab, der betragtes som gennemtrængt af gudinden Venus' ånd og kærlighedens magt.

99.4 Blixen, Karen
Thorkild Bjørnvig: Pagten : mit venskab med Karen Blixen / med efterskrift af Frans Lasson. - Gyldendal, 1974. - 179 sider.
Om forfatteren Thorkild Bjørnvigs venskab med Karen Blixen i årene 1950-1954.
Efterskrift til tre bøger om Karen Blixen.

99.4 Blixen, Karen
Blixeniana. - Kbh. : Karen Blixen Selskabet, 1976-1985.
Årbogen Blixeniana blev udgivet af Karen Blixen Selskabet fra 1976-1985, redigeret af Hans Andersen og Frans Lasson. Årbøgernes ti bind indeholder meget varieret stof om og af Karen Blixen og bidrog hermed til opfyldelse af Karen Blixen Selskabets formål: at udbrede kendskabet til Karen Blixens digtning og personlighed.

99.4 Blixen, Karen
Else Brundbjerg: Kvinden, kætteren, kunstneren Karen Blixen. - 2. udgave. - Charlottenlund : KnowWare, 1995. - 317 sider.
Ud fra Karen Blixens litterære produktion forelægges de overordnede begreber i hendes digteriske univers.

99.4 Blixen, Karen
Thomas Dinesen: Tanne : min søster Karen Blixen. - 4. udgave med udvidet billedmateriale. - Gyldendal, 2001. - 124 sider, tavler.
Forfatteren Karen Blixens bror beretter ud fra breve og erindringer om deres fælles barndom i Rungsted og om søsterens liv på kaffefarmen i Kenya.

99.4 Blixen, Karen
Linda Donelson: Karen Blixen i Afrika : sandheden bag "Den afrikanske Farm". - Aschehoug, 1998. - 367 sider.
Med baggrund i Karen Blixens forfatterskab, især brevene fra Afrika, biografier og egne studier beskrives år for år Karen Blixens liv på farmen 1913-1931. Der fortælles om dagligdagens gøremål, besøgene, de indfødte, farmens drift, naturoplevelserne, glæderne og sorgerne, om hendes ægteskab med Bror Blixen og hendes forhold til Denys Finch-Hatton.

99.4 Blixen, Karen
Frank Egholm Andersen: Karen Blixen som ung. - Her & Nu, 2004. - 75 sider : ill.. - (Store danske forfattere som unge; bind 4).
Om forfatteren Karen Blixens (1885-1962) ungdomsår, og om hendes digtnings tætte sammenhæng med hendes liv.
For folkeskolens ældste klasser.

99.4 Blixen, Karen
Lilslotte Henriksen: Blixikon : Karen Blixen fra A til Å. - Gyldendal, 1999. - 359 sider
Alfabetisk opstillet guide til Karen Blixens forfatterskab indeholdende bl.a. bibliografiske oplysninger, referater af værkerne, væsentlig litteratur om forfatterskabet samt opslag på fiktive personer og personer fra det virkelige liv.

99.4 Blixen, Karen
Aage Henriksen: Det guddommelige barn og andre essays om Karen Blixen. - 3. udgave. - Gyldendal, 1986. - 148 sider.
Indhold: Karen Blixen og marionetterne ; Thomas Manns amor fati ; Det guddommelige barn ; Budbringersken ; Portræt ; Pavens madonna : fra Sophus Claussens ungdom.

99.4 Blixen, Karen
Karen Blixen / Thorkild Bjørnvig, Aage Henriksen, Marianne Juhl ; redigeret af Bodil Wamberg. - Spektrum, 1992. - 63 sider.
Essays, der introducerer Karen Blixens digtunivers herunder brevene fra Afrika og deres betydning i forfatterskabet.
Bidragene tidligere udgivet i: Blixen, Brøgger og andre danske damer. 1985.

99.4 Blixen, Karen
Karen Blixen : en digterskæbne i billeder / samlet og redigeret af Frans Lasson ; med tekst af Clara Selborn. - 3. udgave. - Karen Blixen Museet, 1992. - 227 sider.
En samling sort/hvide fotografier med billedtekster belyser Karen Blixens liv og forfatterskab.

99.4 Blixen, Karen
Frantz Leander Hansen: Babette og det aristokratiske univers. - C.A. Reitzel, 1998. - 217 sider.
En gennemgang af Karen Blixens forfatterskab med udgangspunkt i Ringen og især Babettes gæstebud. Der gøres rede for forfatterskabets brug af skæbnetemaet samt en diskussion af det aristokratiske som en beskrivelse af den livsførelse, der er tro imod skæbnen.

99.4 Blixen, Karen
Dorte Nielsen: Karen Blixen - en fortæller : tekstbog / Dorte Nielsen. - Gad, 1995. - 48 sider. - (Gads voksen. Dansk).
Om Karen Blixens liv, familie, venner, ansatte og om hendes mange interesser.
Lettilgængelig introduktion.

99.4 Blixen, Karen
Mogens Pahuus: Karen Blixens livsfilosofi : en fortolkning af forfatterskabet. - Aalborg Universitetsforlag, 2001. - 209 sider.
En analyse af Karen Blixens forfatterskab som sigter mod en klarlægning af den "sammenhængende livsanskuelse" som Karen Blixen selv hævdede at skrive ud fra.

99.4 Blixen, Karen:
Inge Lise Rasmussen: Om at flyve og drømme : en bog om Karen Blixen. - C.A. Reitzel, 1994. - 162 sider.
Om forfatteren Karen Blixen fra hendes barndom på Rungstedlund, tiden i Kenya, til hun igen bosætter sig i Danmark og hendes digtervirksomhed begynder.

99.4 Blixen, Karen
Samtaler med Karen Blixen / udgivet af Else Brundbjerg. - Gyldendal, 2000. - 409 sider.
Gennem en række interview fra 1934-1962 får læseren et indblik i Karen Blixens holdninger og meninger på så forskellige emner som f.eks. forholdet til de sorte i Afrika og sit eget forfatterskab
Tekster på dansk, svensk, tysk, fransk og engelsk.

99.4 Blixen, Karen
Vibeke Schrøder: Selvrealisation og selvfortolkning i Karen Blixens forfatterskab. - Gyldendal, 1979.

99.4 Blixen, Karen
Tone Selboe: Karen Blixen : en introduktion. - Gyldendal, 1999. - 126 sider.
Introduktion til Karen blixens liv og kunst med hovedvægten på de enkelte værker og forfatterskabets centrale temaer.

99.4 Blixen, Karen
Tone Selboe: Kunst & erfaring : en studie i Karen Blixens forfatterskap. - Odense Universitetsforlag, 1996. - 180 sider.
Den Afrikanske Farm samt andre udvalgte fortællinger fra hele forfatterskabet danner rammen om dette studie af refleksionen over kunst og digtning i Karen Blixens forfatterskab. Norsk tekst.

99.4 Blixen, Karen
Clara Selborn: Notater om Karen Blixen: Gyldendal, 2006. - 221 sider, 16 sider med tavler. 
Erindringer og betragtninger om hverdagsbegivenheder og højdepunkter i årene 1942-1962 skrevet af Karen Blixens sekretær og praktiske hjælper.

99.4 Blixen, Karen
Jørgen Stormgaard: Blixen og Bjørnvig : pagten der blev brudt. - Efterskrift af Frans Lasson. - Haase, 2005. - 181 sider
Om forfatterne Thorkild Bjørnvig  og Karen Blixen og deres venskab i årene 1950-1954. Og om bruddet og de store personlige omkostninger, det havde for dem begge. Pagten mellem de to forfattere fik også litterær betydning.

99.4 Blixen, Karen
Judith Thurman: Karen Blixen : en fortællers liv / Judith Thurman ; på dansk ved Kirsten Jørgensen. - 6. udgave. -  Gyldendal, 2007. - 608 sider.
Biografi om Karen Blixens liv med litterære tolkninger, der viser, hvorledes hendes liv afspejles i fortællingerne.

99.4 Blixen, Karen
Anders Westenholz: Den glemte abe : mand og kvinde hos Karen Blixen. - Gyldendal, 1985.- 130 sider.

99.4 Blixen, Karen
Anders Westenholz: Kraftens horn : myte og virkelighed i Karen Blixens liv. - Gyldendal, 1982. - 147 sider.

99.4 Blixen, Karen
Ole Wivel: Karen Blixen : et uafsluttet selvopgør. - Lindhardt og Ringhof. - 1987. - 191 sider, 16 tavler.
Forlæggeren Ole Wivels personlige erindringer om Karen Blixen flettet sammen til en helhed med fortællingen om hendes liv og karakteristikken af hovedtemaer i hendes forfatterskab.

Afsnit i bøger

81.5
Nordisk kvindelitteraturhistorie / redaktion Elisabeth Møller Jensen. - Rosinante, 1993-1998. - 5 bind.
(i bind 2, s. 260-273: Jette Lundbo Levy: Når Don Quijote er en kvinde : om Karen Blixen).

81.6
Dansk litteraturhistorie / redaktion og billedudvalg: P.H. Traustedt. - Ny, udvidet udgave. - Politiken, 1976-77. - 6 bind.
(i bind 6, s. 257-274: Karen Blixen : Katestrofe-Erfaringer og Skæbne-Studier).

81.6
Dansk litteraturs historie / redaktion: Klaus P. Mortensen og May Schack. -Gyldendal, 2006- .
(heri s. 242-268: Myter og masker : Karen Blixen/Isak Dinesen).

81.6
Danske forfatterskaber / Susan Mose, Peter Nyord, Ole Ravn. - Systime, 2005-.
(heri s. 180-189: At skabe sin skæbne : Karen Blixen (1885-1962).
For de gymnasiale ungdoms- og voksenuddannelser.

81.6
Hovedsporet : dansk litteraturs historie / redigeret af Jens Anker Jørgensen og Knud Wentzel. - Gyldendal, 2005.
(heri s. 546-558: Karen Blixen : Den radikale aristokrat).

81.6
Litteraturens stemmer : Gads danske forfatterleksikon / redigeret af Benedicte Kieler og Klaus P. Mortensen. - Gad.
(i 1. udg., 1999, s. 57-64; i 2. udg., s.48-53: Johannes Fibiger: Karen Blixen).

81.6
Litteraturens veje / Johannes Fibiger, Gerd Lütken. - Gad.
(i 1. udg., 1996, s. 282-287; 2. udg., 2003, s. 301-306: En kejserpingvin i den danske andegård).

81.64
Danske digtere i det 20. århundrede. - Nyredigeret og nyskrevet udgave / redigeret af Torben Brostrøm og Mette Winge. - Gad, 1980-82. - 5 bind.
(i bind 3, s. 11-34: Elsa Gress: Karen Blixen).

81.64
Danske digtere i det 20. århundrede. - 4. udgave / redigeret af Anne-Marie Mai. Gad, 2000-2002. - 3 bind.
(i bind 1, s. 467-483: Tone Selboe: Karen Blixen).

99.26
Dansk kvindebiografisk leksikon / redaktion Jytte Larsenm.fl. - Rosinante, 2000-2001. - 4 bind.
(i bind 1, s.169-172: Charlotte Engberg: Karen Blixen).

99.381
Dansk forfatterleksikon / redigeret af John Chr. Jørgensen ; under medvirken af Thomas Bredsdorff. - Rosinante, 2001. - 2 bind.
(i Biografier, s. 42-43: Dag Heede: Karen Blixen).

Film

77.7
Mit Afrika=Out of Africa / director of photography David Watkin ; based upon the following "Out of Africa" and other writings by Isak Dinesen, Isak Dinesen the life of a storyteller by Judith Thurman, "Silence will speak" by Errol Trzebinski ; screenplay by Kurt Luedtke ; produced and directed by Sydney Pollack
Dobbelt disc special edition. - Universal Pictures (Danmark), 2005. - 2 dvd-videoer (ca. 2 t., 34 min.)
Om Karen Blixens liv på kaffefarmen i Kenya fra 1913-1931 med hovedvægten på hendes forhold til Dennis Finch Hatton.

99.4 Blixen, Karen
Karen Blixen : en fantastisk skæbne / en dokumentarfilm af Marcus Mandal og Anna von Lowzow ; produktion Mette Andersen m.fl. - Det Danske Filminstitut, 2006. - 1 dvd-video (58 min.) : sort-hvid og farve.
Om forfatteren Karen Blixens liv.
Dansk tale, samt engelsk tale med danske undertekster.
Produceret for Nordisk Film for DR1.

99.4 Blixen, Karen
Karen Blixen - storyteller / manuskript, instruktion, produktion og speak Christian Braad Thomsen. - Det Danske Filminstitut, 2005. - 1 dvd-video (90 min.) : sort-hvid og farve.
Dansk tale, samt engelsk og sporadisk fransk tale med danske undertekster.
Produceret af Kollektiv Film i co-produktion med Statens Filmcentral, Danmarks Radio og Undervisningsministeriets Mediekontor i 1995.

99.4 Blixen, Karen
Rungstedlund : Karen Blixen 1953 / instruktion: Nicolai Lichtenberg ; manuskript: Nicolai Lichtenberg . - Minerva Film : Dansk Kulturfilm, 1996. - 1 kassette (VHS) (19 min.) : sort-hvid.
Karen Blixen på Rungstedlund : filmoptagelser på Rungstedlund sommeren 1953 / interviewer: Karl Bjarnhof.
Produceret i 1953.

Links

Forfatterweb
Dansk BiblioteksCenters forfatterportræt. Kræver abonnement, men kan benyttes gratis på de fleste folkebiblioteker.

Karen Blixen Museet, Rungstedlund
Grundig hjemmeside om museet og Karen Blixens liv og forfatterskab.

Litteratursidens klassikerguide om Karen Blixen

Litteratursidens Pletskud om Babettes gæstebud

Litteratursidens tema om Karen Blixen, februar 2005
Artikler om Karen Blixen og hendes forfatterskab. Anbefalinger af bøger af og om Karen blixen.

Bibliotekar Joan Høeg, Vejle Bibliotekerne

Bogdetaljer

Secondary title
Paperback Gyldendal
Forlag
Gyldendal
Faustnummer
01366254
ISBN
9788700121218
Antal sider
259

Brugernes anmeldelser

0 anmeldelse
Log ind eller opret en konto for at skrive kommentarer