Bog

Stjærnen bag gavlen

Af (
0
)

Analyse

Bjørnvig, Thorkild - Stjærnen bag gavlen

10 sep.07

Stjærnen bag gavlen er Thorkild Bjørnvigs litterære debut. Med den skrev han sig ind i et litterært miljø, der, oven på to verdenskrige, var præget af en dyster tone.

Digtsamlingen Stjærnen bag gavlen (1947) er den danske essayforfatter og digter Thorkild Bjørnvigs (1918-2004) litterære debut. Bjørnvig skriver sig ind i et litterært miljø i 1940’erne, der, oven på to verdenskrige, økonomisk og psykologisk depression, er præget af en alvorsfuld og dyster tone. Miljøet, der hovedsageligt udgøres af forfattere som Martin A. Hansen, Bjørn Poulsen og Ole Wivel, mødes omkring Heretica-tidsskriftet. Her søger man at bryde med ideologisk filosofi og den tænkning, der har præget litteraturen de sidste 20 år, f.eks. socialrealismen, marxismen, kulturradikalismen, funktionalismen og freudianismen. Disse kætterske digtere eftersøger menneskets virkelige sindelag og dets forhold til den rene natur – i relation til kunstnerens rolle.
Det er netop denne eftersøgning af det menneskelige sinds forbindelse med naturen, Stjærnen bag gavlen bliver et udtryk for.

Værket er en såkaldt digtsuite. Samlingen består af 26 digte, som er fordelt i fire overordnede afsnit, nemlig Opvaagnen, Til Een, Soria Maria og Landskabsbilleder. Over disse klynger af digte forsøger Bjørnvig at beskrive et lyrisk jegs livsudvikling fra fødslen og den tidlige barndom, over ungdommen og de følelser, der her følger med, for til sidst at slutte, hvor alt slutter, nemlig med alderdommen og døden. 

Værket synes at pege på, at det netop er i døden eller i endeligheden, at det uendelige skal begribes. Måske ikke i digterjeget selv, men i individets forbindelse og tilhørsforhold til naturen; men det er imidlertid ikke en klassisk romantisk naturforbindelse, der her tilvejebringes.

Suiten starter i Opvaagnen netop med morgen og opvågnen. Denne vågenhed skaber allerede i starten et paradoks, der spilles på gennem hele samlingen. Det lyder således i det andet digt, Sommermorgen: "Jeg vaagned en Morgen og følte ingen/ virkelig Overgang fra min Drøm.”. Jeget vågner, men den drøm, som vi muligvis lige har læst i Maanen og det gode Mørke, fortsætter og blander sig med den nye dag; drømmen smelter sammen med virkeligheden. Det er denne sammenblanding eller ophævelse af modsætninger, der netop bliver en gennemgående figur i hele værket.

Bemærk, hvordan linieskiftet, enjambementet, alligevel søger at bryde ind mellem virkeligheden og drømmen. Når vi til sidst i Landsskabbilleders Overflyvning læser: ”Mørket flyder// […] Virkeliggørelsen/ sprænger Virkelighedens Grænser” og i tredjesidste digt, Forvandling, læser: ”og vaagne med hele dets enkle, varme/ Styrke ind i min tabte Natur!”, er naturen og jegets skaberkraft smeltet sammen, og vi er tilbage, hvor det hele begyndte. Eller rettere, naturen bliver en subjektiv erkendt virkelighed, der ulmer i jegets indre. Noget som man netop har set det hos de danske symbolister, f.eks. hos Viggo Stuckenberg. Samtidig har jeget paradoksalt selv været udgangspunktet for hele livs- og tilblivelsesprocessen.

Værket bevæger sig hele tiden i de samme ordklasser og kredser om de samme temaer. Således præges hele samlingen af ord, der knytter sig til naturen, tiden og mennesket. Kroppens placering i dette forhold bliver et centralt omdrejningspunkt, hvor hjertet bogstaveligt talt bliver værkets motor. Ordet optræder på næsten hver side og pumper liv i og besjæler ordene. Gør dem levende: ”Og fjærnere Timer – dit Ansigt/ rent og uforbrugt,/ med Brynenes sorte Vinger/ spørgende løftet til Flugt./ Aa, Støvregn, som sugede Hjærtet/ og løste det op i Savn,/ mens Fiskerbaadende dunkede i den morgengraa Havn.”. Erindringerne på disse sidste sider i digtet Easterparade – en Passion viser tilbage til digtet Erkendelse, hvor titlen på suiten undfanges: ”Og naar Havet er Glas/ og klinger af Stjærnernes Skær, har én Stjærne sin Plads/ bag Gavlen, og klinger især”.

Naturen og mennesket, skaberen og skabelsen kan ikke adskilles, ligesom det faktiske liv og erindringen om det, smelter sammen. Dette bliver Stjærnen bag Gavlens centrale konstruktion: værket har både en fremadskridende tid, begyndende med morgen og forår og sluttende med aften og efterår; og en tid der brydes op i en sammenblanding af individet, naturen og skabelsen – derfor bliver digtet et uendeligt kosmos. Suiteformen og det nogenlunde faste rim- og metrikmønster sørger for at indfange naturen og mennesket i en kunstiggjort rytme.

Menneskets forhold til naturen og kunsten berører Bjørnvig gennem hele sit forfatterskab, men tematikken kommer tydeligst til syne i digtsamlingen Delfinen – miljødigte 1970-1975 . Her er Heretica-dagenes ideologiopbrud imidlertid glemt, og Bjørnvig skriver nu netop med udgangspunkt i menneskets ideologiske ansvar overfor sig selv og naturen.

Stud.mag. Henrik Romby Smith Madsen, september 2007

 

Litteratur om bogen

Afsnit i bøger

81.5
Nordisk litteraturhistorie : en bog til Brøndsted, 12. november 1978. - Odense Universitetsforlag, 1978.
(heri 354-366: Jørgen Breitenstein: Thorkild Bjørnvigs debut)
En undersøgelse af digtsamlingen Stjærnen bag Gavlen med særligt henblik på digtene i samlingens 3. del Soria Moria: Soria Moria, Vinterriget, Psyke og Easterparade - En Passion. 

81.6
Dansk litteraturhistorie / redaktion og billedudvalg: P.H. Traustedt. - Ny, udvidet udgave. - Politiken 1976-77. - 6 bind.
(i bind 6, s. 29-35: Thorkild Bjørnvig: figurer dannes).
Især s. 31-32 om Stjærnen bag gavlen.

81.6
Dansk litteraturs historie / redaktion: Klaus P. Mortensen og May Schack. - Gyldendal, 2006 - .
(i bind 4, s. 503-517: Det sakrale provisorium - Thokild Bjørnvig).
Især s. 504-508 om Stjærnen bag gavlen.

81.6
Ideologihistorie. - Fremad, 1975-76. - 4 Bind.
(i Bind 3, side 124-172: Erik A. Nielsen: Omkring Heretica).
Især s. 140-146 om Stjærnen bag gavlen.

81.68
Utopia - et motiv i dansk lyrik / Knud Wentzel. - 1990.
(Heri side 261-268: Soria Moria)
Analyse af digtet Soria Moria.

99.381
Dansk forfatterleksikon / redigeret af John Chr. Jørgensen under medvirken af Thomas Bredsdorff. – Rosinante, 2001. – 2 bind.
(i Værker, s. 260-261: Jan Rosiek: Stjærnen bag gavlen).

99.4 Bjørnvig. Thorkild
I kentaurens tegn: en bog om Thorkild Bjørnvigs universer / redigeret af Marianne Barlyng. – Gyldendal, 1993.
(heri s. 238-256: Thorkild Bjørnvig: rytmen og metret).
Især s. 240-245 om Stjærnen bag gavlen.
Om tilblivelsen af digtrækkerne Til Een og Soria Moria.

Artikler i tidsskrifter

05.56
Ord och Bild.
(heri 1958, s. 429-39: Kuno Poulsen: Omnkring vendepunktet i Thorkild Bjørnvigs forfatterskab).
Om Bjørnvigs digtsamlinger Stjærnen bag gavlen og Anubis, og om hvordan Bjørnvig adskiller sig fra fyrrenes andre digtere.

80
Nordica : tidsskrift for nordisk teksthistorie og æstetik. - Syddansk Universitetsforlag.
(heri 2005, bind 22, s. 55-77: Lise Præstgaard: en digtsamling og to digte).
En samlet læsning af digtsamlingen Stjærnen bag gavlen og
digtene Moderne tema og Klassisk tema fra Anubis.
Foredrag på mindeseminar på Syddansk Universitet, oktober 2004.

80
Nordica : tidsskrift for nordisk teksthistorie og æstetik. - Syddansk Universitetsforlag.
(heri 2005, bind 22, s. 119-131: Mogens Davidsen: Til indsigt og kontakt: vitalismen i Thorkild Bjørnvigs forfatterskab).
Især s. 122-124 om Stjærnen bag gavlen.
Analyse af digtet Soria Moria.
Foredrag på mindeseminar på Syddansk Universitet, oktober 2004

80.5
Kritik. - Gyldendal.
(heri 1972, nr. 23, s. 91-123: Lars Tonnesen: Rejsen i altets billede. En læsning i Thorkild Bjørnvigs forfatterskab).
Især s. 95-101 om Stjærnen bag gavlen.

81.605
Danske studier
(heri 1989, bind 89, 7. rk., bind 12, 1989, side 101-115: Ivy York Möller-Christensen: Begyndelsens fortsættelse - eller: Protestens udspring. Thorkild Bjørnvigs økologiske engagement).
Især s. 101-109 om Stjærnen bag Gavlen.
En gennemgang og tolkning af en række digte i samlingen Stjærnen bag
Gavlen
, bl.a. Maanen og det gode MørkeStjærnen og Virkelighed.

Anmeldelser i aviser

6/4 1999 Chr. Braad Thomsen i Politiken

Links

Litteratursidens klassikerguide
Mette Elsig Olsen: Thorkild Bjørnvig sansen for kunstens og naturens vibrationer
Kort analyse af Stjærnen bag gavlen.

Generelt om forfatteren

Bøger

04.9 Bjørnvig, Thorkild
Kilden og flammen : en bog til Thorkild Bjørnvig 2. februar 1988 / samlet og redigeret af Frans Lasson. - Nørhaven, 1988. - 198 sider.
Udgivet i anledning af Thorkild Bjørnvigs 70-årsdag den 2. februar 1988. 

99.4 Bjørnvig, Thorkild
Thorkild Bjørnvig: Solens have og skolegården : erindringer 1918-1933. - Gyldendal, 1983. - 199 sider
Selvbiografi.

99.4 Bjørnvig, Thorkild
Thorkild Bjørnvig: Hjørnestuen og månehavet : erindringer 1934-1938. - Gyldendal, 1984. - 176 sider
Selvbiografi.

99.4 Bjørnvig, Thorkild
Thorkild Bjørnvig: Jordens hjerte : erindringer 1938-1946. - Gyldendal, 1986. - 319 sider.
Selvbiografi.

99.4 Bjørnvig, Thorkild
Thorkild Bjørnvig: Ønsket : erindringer 1946-48. - Gyldendal, 1987. - 249 sider.
Selvbiografi.

99.4 Bjørnvig, Thorkild
Per Dahl: Bjørnvigs tænkning. – Gyldendal, 1976.
Om Thorkild Bjørnvigs forfatterskab og temaer, primært i forhold til hans essays.

99.4 Bjørnvig. Thorkild
I kentaurens tegn: en bog om Thorkild Bjørnvigs universer / redigeret af Marianne Barlyng. – Gyldendal, 1993. - 331 sider.
Bibliografi og analyse af Thorkild Bjørnvigs forfatterskab.

Afsnit i bøger

80.1
Claus Clausen: Digtere i forhør 1966 : samtaler med tolv danske forfattere / i redaktionen: Annelise Malmgren. - Gyldendal, 1966.
(heri s. 35-60: Thorkild Bjørnvig).
Om digtningens metoder og midler.

81.6
Dansk litteraturhistorie / redaktion og billedudvalg: P.H. Traustedt. - Ny, udvidet udgave. - Politiken 1976-77. - 6 bind.
(i bind 6, s. 29-35: Thorkild Bjørnvig: figurer dannes).

81.6
Dansk litteraturs historie / redaktion: Klaus P. Mortensen og May Schack. - Gyldendal 2006- .
(i bind 4, s. 503-517: Det sakrale provisorium - Thokild Bjørnvig).

81.6
Hovedsporet: dansk litteraturs historie / redigeret af Jens Anker Jørgensen og Knud Wentzel. - Gyldendal, 2005. - 672 sider.
(heri s. 562-566: Thorkild Bjørnvig: Mennesket i koksmos).

81.6
Ideologihistorie. - Fremad, 1975-76. - 4 Bind.
(i Bind 3, side 124-172: Erik A. Nielsen: Omkring Heretica).
Især s. 138-62 om Thorkild Bjørnvig.

81.6
Litteraturens stemmer: Gads danske forfatterleksikon / redigeret af Benedicte Kieler og Klaus P. Mortensen. - Gad.
(i 1. udgave, 1999, s. 49-53; i 2. udgave, 2003, s. 40-44: Johannes Fibiger: Thorkild Bjørnvig).

81.6
Litteraturens veje / Johannes Fibiger, Gerd Lütken. -  Gad.
(i 1. udgave, s. 304-308, i 2. udgave, s. 319-323).

81.6
Litteraturhåndbogen / redigeret af Ib Fischer Hansen m fl. - Gyldendal Uddannelse. - 2 bind.
(i bind. 2, 6. udg. 2001, s. 20-22: Lars Tonnesen: Thorkild Bjørnvig).

81.64
Danske digtere i det 20. århundrede / redigeret af Torben Brostrøm og Mette Winge. – Gad, 1980-82. – 5 bind.
(i bind 3, s. 326-346: Torben Brostrøm: Thorkild Bjørnvig).

81.64
Danske digtere i det 20. århundrede. - 4. udgave / redigeret af Anne-Marie Mai. - Gad, 2000-2002. - 3 bind.
(i bind 2, s. 85-98: Erik Svendsen: Thorkild Bjørnvig).

81.65
Torben Brostrøm: Poetisk kermesse: veje gennem dansk modernisme. - Gyldendal, 1968. 
(heri s. 145-57: Kærlighedens figurationer).
Introduktion til Thorkild Bjørnvigs digtning.

81.69
Marie-Louise Paludan: Ti unge lyrikere. – De Danske Ungdomsforeninger, 1951.
(heri s. 45-50: Thorkild Bjørnvig).            

81.69
Jan Rosiek: Andre spor: studier i moderne dansk lyrik. – Spring, 2003.
(heri s. 138-174: Kunst og religion).
Især s. 159-174 om religiøsitetens rolle i Bjørnvigs forfatterskab. 
Universitetsniveau. 

99.381
Dansk forfatterleksikon / redigeret af John Chr. Jørgensen under medvirken af Thomas Bredsdorff. – Rosinante, 2001. – 2 bind.
(i Biografier, s. 40-42: Jan Rosiek: Thorkild Bjørnvig).

Artikler i tidsskrifter

80
Nordica : tidsskrift for nordisk teksthistorie og æstetik. - Syddansk Universitetsforlag.
(heri 2005, bind 22, s.169-185: Svend Skriver: Den litteraturkritiske reception af Thorkild Bjørnvigs forfatterskab).
Foredrag på mindeseminar på Syddansk Universitet, oktober 2004.

80.5
Den blå port.
(heri 1993, nr. 27-28, s. 5-32 : Christian Lund: Man skal lære at holde kæft: interview med Thorkild Bjørnvig).
Om livet, forfatterskabet og forbillederne.

80.5
Kritik. – Fremad.
(heri 1972, nr. 23, s. 91-123: Lars Tonnesen: Rejsen i altets billede).
Analyse af forfatterskabet.

81.6
Danish Literary magazine: new books from Denmark. - Danish Literature Information Center.
(heri 1993, nr. 5, s. 18 : Marianne Barlyng: Poetry or Polution).
Introduktion til forfatterskabt på engelsk.

81.6
Danske studier. – C. A. Reitzel.
(heri 1989, bind 84, s. 101-115: Ivy York Möller-Christensen: Begyndelsens forsættelse – eller: Protestens udspring: Thorkild Bjørvigs økologiske engagement).
Analyse af forfatterskabet.

Artikler i aviser


Berlingske Tidende
(heri 5/3 1998: Jørgen Johansen: Natur og kosmos – eros og død).
Kort gennemgang af forfatterskabet.

Information
(heri 13/3 2004: Lasse Lavrsen: Store digtere sætter altid spor).
Nekrolog og interview.

Information
(heri 6/3 2004: Torben Brostrøm: Thorkild Bjørnvig og det lærevillige hjerte).
Nekrolog.

Jyllands-Posten
(heri 1/2 1998: Anders Raahauge: Vismanden på Samsø). 

Kristeligt Dagblad
(heri 6/3 2004: Claus Grymer: Nekrolog: Thorkild Bjørnvig var et storladent bekendtskab).

Politiken
(heri 6/3 2004: Thomas Bredsdorff: Billedet bliver stående).
Nekrolog.

Links

Litteratursidens Forfatternet
Biografi, bibliografi, forfatterens yndlingslæsning, lydfiler mv. om danske nulevende skønlitterære forfattere, udarbejdet af folkebiblioteker i samarbejde med forfatterne.

Litteratursidens klassikerguide
Mette Elsig Olsen: Thorkild Bjørnvig sansen for kunstens og naturens vibrationer.
Kort introduktion med litteraturhenvisninger.

Den store Danske
Portræt af Thorkild Bjørnvig


Bibliotekar Michael Skjærris Vejle Bibliotek

Bogdetaljer

Forlag
Gyldendal
Faustnummer
03978176
ISBN
0
Antal sider
70

Brugernes anmeldelser

0 anmeldelse
Log ind eller opret en konto for at skrive kommentarer