Bog

Det

Af (
1969
)

Analyse

Christensen, Inger - Det

07 dec.05

I digtsamlingen Det genskriver Inger Christensen skabelsen og indfanger sprogets skabende kraft i et stramt sprogfilosofisk system. 

 

Inger Christensen blev født i Vejle i 1935. Hun er uddannet lærer og har en særlig interesse for naturvidenskab, hvilket har præget hendes forfatterskab. Det udkom i 1969 og er, at dømme efter anmelderne, forfatterskabets hidtidige højdepunkt - værket modtog Kritikerprisen 1969 og boghandlernes Gyldne Laurbær. Der var stor interesse om digtsamlingen i samtiden, og den blev en publikumsmæssig succes. Det er Inger Christensens tredje digtsamling i et mindre forfatterskab, der dog også omfatter romaner, skuespil og børnebøger.

Det er trods den beskedne titel en yderst omfangsrig digtsamling - små 250 sider må siges at være en sjældenhed i den genre. På trods af omfanget er Det ikke uoverskuelig og kaotisk, tværtimod har den en meget streng komposition. Overordnet er digtsamlingen delt op i tre hovedafsnit – Prologos, Logos og Epilogos. Logos som udgør størstedelen af værket er yderligere inddelt i tre dramaturgiske afsnit - Scenen, Teksten og Handlingen, som så igen hver især er delt op i otte kategorier, der består af otte nummererede digte. Inger Christensen bruger altså 3-tallet og 8-tallet som overordnede kompositionsprincipper for teksten. Hun betragter selv kompositionsprincipperne som et matematisk system, hvori teksten kan udfolde sig. Systemet som litterært redskab spiller en afgørende rolle for Inger Christensens forfatterskab som sådant – særligt digtsamlingen Alfabet fra 1981. For Inger Christensen er systemets faste ramme ikke begrænsende. På paradoksal vis virker systemet skabende - som en generator. Via systemet fratages digteren godt nok en del af sin kunstneriske frihed, men på samme tid tildeles sproget en grad af selvstændighed, fordi det pludselig er systemet selv og sproget, der digter. Denne måde at bruge systemer på er et særkende for Inger Christensens forfatterskab, men det forbinder hende også med andre af tidens digtere og den litterære strømning, man har kaldt systemdigtning.

Overordnet set tematiserer Det skabelsen. I Prologos og Logos beskrives, på gammel-testamentelig vis, skabelsen af verden, og i Epilogos beskrives angsten for dens undergang. Det er imidlertid besynderligt, hvorledes skabelsen finder sted. Digtsamlingen begynder med ordet ’det’, som herefter nærmest ekspanderer og vokser sig til en tekst. Ud af ’det’ fremskrives der en verden. Inger Christensen peger på den måde både på skabelse som et kosmologisk fænomen, men også på skabelse som et sprogligt fænomen. Disse to aspekter af skabelse korresponderer ved at være gensidigt afhængige for menneskets forståelse af verden. Det komplicerede forhold mellem sprog og verden er i det hele taget et kernepunkt i Det og i forfatterskabet som helhed. Interessen for dette forhold deler hun med mange af sine kolleger, heriblandt særligt Per Højholt. Inger Christensen synes med Det at pointere, at forholdet mellem sprog og verden bestandigt må udfordres, for at det ikke forstener. Således beskriver digtsamlingen ”En sammentrængt verden, et forstenet perspektiv, en ufremkommelig fastlagt mening,” men holder samtidig fast i den skabelsesmulighed som sproget udfolder i systemet.

Det skal imidlertid understreges, at Det ikke kun er system og sprogfilosofi, men også et værk, der med temaer som fællesskab, ensomhed og storbyens fremmedgørelse forholder sig til sin samtid. Dette sker via en samfundskritik, som knytter an til flere af de kritikpunkter, som 60’ernes ungdomsbevægelse forfægtede – passager fra Det blev således reciteret ved flere af tidens folkelige demonstrationer, ligesom forskellige musikere har benyttet tekster herfra.

Stud.mag. Martin W. Rasmussen, november 2005

LITTERATUR OM BOGEN  

Bøger

99.4 Christensen, Inger
Erik Høegh-Andersen: Æstetik og metafysik: Inger Christensens digtsamling Det: Analyse, kontekster og perspektiver. - Arken-tryk, 1986. - 136 spalter.

99.4 Christensen, Inger
Mette Søeborg: Med sprogets proces : diskurs og udsigelse i Inger Christensens
forfatterskab : speciale. - Institut for litteraturvidenskab.
Københavns Universitet, 1983. - 143 spalter.     
Magisterkonferensafhandling.
Semiotisk analyse af Det .

Afsnit i bøger

04.6
Johs. Møllehave: Til glædens Gud: prædikener og andet. - Lindhardt og Ringhof, 1977.
(heri s. 91-99: Angsten).

80.1
Steffen Hejlskov: Betydningsstrømme i nyere dansk poesi. - Museum Tusculanums Forlag, 2004.
(heri s. 185-194: Skelettet, følelsen og alt det trygge : kropsmetaforen i "extensioner" fra Inger Christensens Det, 1969).

80.1
Kritiske tekster/ ved Mette Winge og Uffe Andreasen. - Gyldendal 1972. - 7 bind.
(i bind 6, s. 72-80: Hans Jørgen Nielsen: Inger Christensen: Det)
Anmeldelse fra Information 29/10 1969.

80.15
Indføring i litteraturteori og tekstanalyse: Der kom en soldat. - 1. udgave. - Systime academic, 2005.
(heri s. 44-68: "Der kom et handlingsbærende element..." - formalisme).
Især s. 61-68 om Det. En formalistisk analyse af Scenen : Konnexiteter.

81.5
Nordisk kvindelitteraturhistorie / redaktion Elisabeth Møller Jensen. - Rosinante, 1993-1998. - 5 bind.
(i bind 4, s. 136-143: Lis Wedell Pape: Kønnets, sprogets hvisken : om Inger Christensen).
Især s. 138-141 om Det.

81.6
Læsninger i dansk litteratur. - Odense Universitetsforlag, 1997-1999. - 5 bind.
(i bind 4, s. 288-306: Svend Erik Larsen: Et jordisk gok: Inger Christensen: Det).

81.64
Danske digtere i det 20. århundrede / redigeret af Torben Brostrøm og Mette Winge. – Gad, 1980-82. - 5 bind.
(i bind 4, s. 229-238: Keld Zeruneith: Inger Christensen).
Især s. 235-236 om Det.

81.64
Danske digtere i det 20. århundrede. - 4. udgave / redigeret af Anne-Marie Mai. - Gad, 2000-2002. - 3 bind.
(i bind 2, s. 377-393: Lis Wedell Pape: Inger Christensen).
Især s. 381-382 om Det.

81.65
Torben Brostrøm: Ti års kritik: Prosa/lyrik/kritik 1965-74. - Gyldendal, 1975.
(heri s. 61-64: Ved overækkelsen af Kritikerprisen 1969: Inger Christensen: Det).

81.65
Hugo Hørlych Karlsen: Skriften, spejlet og hammeren: En kritisk analyse af en række nyere eksperimentelle danske forfatterskaber. - Borgen, 1973.
(heri s. 265-284: Inger Christensen: Formningens form).
Især s. 271-284 om Det.
Universitetsniveau.

81.65
Anne Birgitte Richard: Kvindeoffentlighed 1968-75: Kvindelitteratur og kvindebevægelse i Danmark. - Gyldendal, 1978.
(heri s. 88-113: Modernismen der fortsatte).
Især s. 91-96 om Det.

81.68
Søren Baggesen: Seks sonderinger i den panerotiske linje i dansk lyrik / Søren Baggesen. - Odense Universitetsforlag, 1997.
(heri s. 195-231: Om Inger Christensens Det).  

81.69
Analyser af moderne dansk lyrik/ redaktør Per Olsen. - Borgen, 1976. - 2 bind.
(i bind 2, s. 289-311: Marie-Louise Svane: Den oprørske skrivemaskine).
Analyse af Teksten extensioner (Logos).

81.69
Asger Schnack: Tre kvindelige lyrikere: Et essay. - Nansensgade Antikvariat, 1991.
(heri s. 34-36: Hvor lyden tidligere var)
Essay, ikke egentlig analyse.

99.381
Dansk forfatterleksikon / redigeret af John Chr. Jørgensen ; under medvirken af Thomas Bredsdorff. - Rosinante, 2001. - 2 bind.
(i Værker, s. 53: John hr. Jørgensen: Det).

99.4 Christensen, Inger
Sprogskygger : læsninger i Inger Christensens forfatterskab/ redigeret af Lis Wedell Pape. - Aahus Universitetsforlag, 1995.
(heri s. 67-85: Anne Munch Terkelsen: En puls uden krop).
Analyse med udgangspunkt i diget Det der skrives.

99.4 Christensen, Inger
Tegnverden: En bog om Inger Christensen's forfatterskab/ Redaktion Iben Holk. - Centrum 1983.
(heri s. 79-110: Iben Holk: Det egentlige det usigelige).

Artikler i tidsskrifter

02.05
Bogens verden: Tidsskrift for dansk biblioteksvæsen. - Danmarks Biblioteksforening.
(heri 1993, nr. 6, s. 348-352: Bent Bjerring-Nielsen: Postkristianismen: Nogle pejlinger i farvandet mellem litteratur og religion).
Især s. 351-352 om Det.

30.17205
Kvinder, køn og forskning.
(heri 1993, nr. 1, s. 39-57: Lis Wedell Pape: Tælleværker - om tal som system i Inger Christensens poetiske praksis)
Især s. 40-45 om Det.

80.5
Vindrosen. - Nordisk forlag.
(heri 1970, nr. 6, s. 3-21: Ebbe Sønderriis: Modernismens ideologi - og realismen).
Især s. 15-21 om Det.
Ideologikritisk udgangspunkt.

81.5
Reception: Tidsskrift for nordisk litteratur. - Institut for nordisk filologi, Københavns Universitet.
(heri 2003, nr. 50, s. 44-59: Bente Hellang: Det lyriske omkring jeg'et hos Edith Södergran og Inger Christensen).
En undersøgelse af jeg'et og det lyriske hos Inger Christensen.

81.505
Skandinavistik : Zeitschrift für Sprache, Literatur und Kultur der nordischen Länder.
(heri 1975, nr. V, s. 97-112: Bernhard Glienke: Themen in Systemen)
En indføring i centrale temaer i Det.

81.505
Skandinavistik : Zeitschrift für Sprache, Literatur und Kultur der nordischen Länder
(heri 1975, nr. V, s. 113-135: Gert Kreutzer: System und Prozess: Zur Form von Inger Christensens Det).
Behandler strukturelle aspekter.

81.505
Skandinavistik : Zeitschrift für Sprache, Literatur und Kultur der nordischen Länder.
(heri 1975, nr. V, s. 136-142: Walter Baumgartner: Zur Bedeutung von Viggo Brøndals Präpositionentheorie für Det).

81.605
Synsvinkler. - Center for Nordiske studier.
(heri 1995, nr.12, s.54-69: Lis Wedell Pape: System-verden: subjekt og system hos Inger Christensen og Per Højholt).
Især s. 61-63 om Det.

81.6505
Spring: Tidsskrift for moderne litteratur. - Forlaget spring.
(heri 2002, nr. 18, s. 8-34:  Neal Ashley Conrad: Det svimlende punkt: Synsvinkler på forfatterskabet: Samtale med Inger Christensen).
Interview, især om Det s. 10-11

81.6505
Spring: Tidsskrift for moderne litteratur. - Forlaget spring
(heri 2002, nr. 18,  s. 126-140: Lis Wedell Pape: Fortælleligheder: Om tal og tale som system i Inger Christensens Det og Alfabet).
Især om Det s. 127-129.

Artikler i aviser

Berlingske Aftenavis
(heri 1/11 1969: Mogens Berendt: Litterær månelanding).
Om de fine anmeldelser af Det og Inger Christensens egne kommentarer dertil.
Berlingske Aftenavis
(heri 18/7 1970: Inger Christensen: I begyndelsen var kødet: digter i funktion).
Kronik om de "brokker" hun snublede over undervejs mod nedskrivningen af Det.

Berlingske Tidende
(heri 2/11 1969: Malin Lindgren: Pigen fra Vejle - som kaldes et geni).
Interview i forbindelse med udgivelsen af Det.

Berlingske Tidende
(heri 6/21 2001: Michael Kuttner: Inger Christensens hovedværk på tysk).
I anledning af udgivelsen af den tyske udgave af Det.

Information
(heri 1/11 1969: Birthe Weiss: Så Inger, nu må du prøve at lande på benene).
Interview kort efter udgivelsen af Det.

Politiken
(heri 15/2 1970: Niels Barfoed: Revolutionær og kærlig: Tale i aftes ved de gyldne laurbærs overrækkelse til Det's forfatter: Inger Christensen).
Tale i kronikform fra uddelingen af de gyldne laurbær.

Politiken
(heri 6/2 1971: Johannes Mølehave: Angsten et grundtema hos Inger Christensen).

Anmeldelser i aviser

28/10 1969 Vagn Thule i Aktuelt
28/10 1969 Jørgen Johansen i Berlingske Tidende
1/11 1969 Steffen Hejlskov Larsen i Berlingske Aftenavis
28/10 1969 Jørgen Leth i B.T.
29/10 1969 Hans-Jørgen Nielsen i Information
28/10 1969 Sven Bedsted i Jyllands-Posten
7/2 1970 Bent Windfeld i Kristeligt Dagblad
2/12 1969 Erley Olsen i Land og Folk
28/10 1969 Niels Barfoed i Politiken
28/10 1969 Per Højholt i Aarhus Stiftstidende


GENERELT OM FORFATTEREN

Bøger

99.4 Christensen, Inger

Sprogskygger: læsninger i Inger Christensens forfatterskab/ redigeret af Lis Wedell Pape. - Aarhus Universitetsforlag, 1995. - 234 sider.
Indhold: Inger Christensen: Silken, rummet, sproget, hjertet. Lis Wedell Pape: Mellemord ; Tilstande : Inger Christensens essayistik. Unni Andreasen: Med ryggen til poesien : læsninger i Inger Christensens digtsamlinger Lys og Græs. Preben Kjærulff: En fortælling om sprogets virkelighed. Anne Munch Terkelsen: En puls uden krop. Mads Dupont Heidemann: Bernardinos himmelrum ; Poesiens supplerende bevægelse. Kim Forum Jacobsen: Stopped flow. Annette Bøgh: Vingeslag. Mads Fedder Henriksen: Blikket i fokus : projektioner på og fra Inger Christensens sonetkrans. 


99.4 Christensen, Inger
Tegnverden : en bog om Inger Christensens forfatterskab / Redaktion Iben Holk. - Centrum, 1983. - 262 sider.
Indhold: Niels Egebak: "Naturen denne samtalepartner". Pia Tafdrup: Genesis kvinde drøm som begynder. Hanne Cordius Dam: Den naturbundne vision. Per Aage Brandt: Kritik af livet. Jette Lundbo Levy: Kritik af inderligheden. Iben Holk: Det egentlige/Det usigelige ; Fra labyrinten. Steffen Hejlskov Larsen: Spejlet, ornamentet og den vilde tanke. Per Stig Møller: I labyrinten. Lisbeth Møller Jensen: Moderen og modernisten. Henrik Lundgren: Forestillinger i spejlkabinettet. Bertel Haarder: Universets forsøgsdyr. Keld Zeruneith: Alfabetisk entropi. Pia Raug: Reflekser. Refleksioner.

Afsnit i bøger

81.5
Nordisk kvindelitteraturhistorie / redaktion Elisabeth Møller Jensen. - Rosinante, 1993-1998. - 5 bind.
(i bind 4, s. 136-143: Lis Wedell Pape: Kønnets, sprogets hvisken : om Inger Christensen).

 

81.6
Danske forfatterskaber: 1950-1985. - Systime, 2005-.
(i bind 3: Fra modernisme til postmodernisme, s. 187-207: Systemernes sprogkunst: Inger Christensen). 


81.6
Litteraturens stemmer : Gads danske forfatterleksikon /  redigeret af Benedicte Kieler og Klaus P. Mortensen. – Gad.
(i 1. udg. 1999, s. 106-109; i 2. udg. 2003, s. 81-85: Johannes Fibiger: Inger Christensen).

 

81.6
Litteraturens veje / Johannes Fibiger, Gerd Lütken. -  Gad.
(i 1. udg. 1996, s. 338-341; i 2. udg. 2003, s. 355-357).

81.6
Litteraturhåndbogen / redigeret af Ib Fischer Hansen ... [et al.]. - Gyldendal Uddannelse. - 2 bind.
(i bind 2, 6. udg.2001, s. 36-38).

81.64
Danske digtere i det 20. århundrede / redigeret af Torben Brostrøm og Mette Winge. – Gad, 1980-82. - 5 bind.
(i bind 4, s. 229-238: Keld Zeruneith: Inger Christensen).

81.64
Danske digtere i det 20. århundrede. - 4. udgave  / redigeret af Anne-Marie Mai. - Gad, 2000-2002. - 3 bind. 
(i bind 2, s. 377-393: Lis Wedell Pape: Inger Christensen).

81.65
Blixen, Brøgger og andre danske damer / redigeret af Bodil Wamberg. - Centrum, 1985.
(heri s. 133-145: Uffe Harder: Om Inger Christensen og andre kvindelige lyrikere).

81.65
Jørgen Gustava Brandt: 80 moderne danske digtere : præsentation & portræt : essays. – Gyldendal, 1988.
(heri s. 38-42: Inger Christensen).

81.65
Hugo Hørlych Karlsen: Skriften, spejlet og hammeren: En kritisk analyse af en række nyere eksperimentelle danske forfatterskaber. - Borgens forlag, 1973. 
(heri s. 265-284: Inger Christensen: Formningens form).
Universistetsniveau.

 

81.65
Peter Øvig Knudsen: Børn skal ikke lege under fuldmånen : forfatterportrætter. - Brøndum/Aschehoug, 1996. - 263 sider.
(heri s. 221-260: Inger Christensen).
Interview.

81.65
Anne Birgitte Richard: Kvindeoffentlighed 1968-75: Kvindelitteratur og kvindebevægelse i Danmark. - Gyldendal, 1978. 
(heri s. 88-113: Modernismen der fortsatte).
Især s. 90-96 om Inger Christensen.

81.65
Erik Skyum-Nielsen: Modsprogets proces: Poesi-fiktion-psyke-samfund: Essays og interviews om moderne dansk litteratur. - Arena, 1982. 
(heri s. 89-105: "Man får lyst til at holde det hele i bevægelse": poesien og systemerne).
Interview om systemer og poesi med udgangspunkt i Alfabet.

81.65
Peter Øvig Knudsen: Børn skal ikke lege under fuldmånen : forfatterportrætter. - Brøndum/Aschehoug, 1996. - 263 sider.
(heri s. 221-260: Inger Christensen).
Interview.

81.69
Klaus B. Mortensen: Himmelstormerne: En linje i dansk naturdigtning. - Gyldendal, 1993. - 322 s.
(heri s. 269-274: En antimetafysiks metafysik).

81.69
Asger Schnack: Tre kvindelige lyrikere: Et essay. - Nansensgade Antikvariat, 1991. - 55 sider.
(heri s. 29-41)
Bemærk essays.

99.1
Det 20. århundrede : de 100 mest betydningsfulde personer i Danmark /
redigeret af Claus Hagen Petersen & Connie Hedegaard. -  Aschehoug, 1999. - 411 sider.
(heri s. 60-63: Asger Schnack: Inger Christensen).

99.26
Dansk kvindebiografisk leksikon / redaktion Jytte Larsen ... . - Rosinante, 2000-2001. - 4 bind.
(i bind 1, s. 307-309: Elisabeth Møller Jensen: Inger Christensen).

99.381
Dansk forfatterleksikon / redigeret af John Chr. Jørgensen ; under medvirken af Thomas Bredsdorff. - Rosinante, 2001. - 2 bind. 
(i Biografier, s. 85-86: Jan Aage Rasmussen: Inger Christensen).

99.3816
Twentieth-century Danish writers / edited by Marianne Stecher-Hansen. -
Gale Research Company, cop. 1999. - xxii, 519 sider. - (Dictionary of literary biography ; volume 214). - (A Bruccoli Clark book).
(heri s. 89-96: Thomas Satterlee: Inger Christensen).
Introduktion til forfatterskabet på engelsk.

Artikler i tidsskrifter
05.6
Mak
(heri 1969, nr. 3, s. 25-29: Erik Thygesen: Død uden retning: Liv uden retning).

80.5
Bonniers Litterära magasin. - Albert bonniers Forlag.
(heri 1986, årg. 55, nr.6, s. 412-416: Lars Nygren: Om Inger Christensen).
På svensk. 

80.5
Det Danske Akademi. - Gyldendal.
(heri 1974/1981, s. 311-317: Klaus Rifbjerg: Kjeld Abell-prisen 1978: Klaus Rifbjergs tale for Inger Christensen 19. september 1978).

80.5
Krtik. - Gyldendal.
(heri 1975, nr. 33, s. 86-117: Keld Zeruneith: Skriften som evighedsmaskine - omkring Inger Christensens digtning).
Om hovedtemaer og udviklingsgangen i Inger Christensens digtning - videreføres i en tolkning af Azorno.

80.5
Kritik. - Gyldendal.
(heri 2002, nr. 155/156, s. 65-75: Anne Gry Haugland: Mønsterdigtning : betydningsvækst i Inger Christensens lyrik).

80.5
Transit: Litterært tidsskrift
(heri 1988, s. 26-37 Lis Wedell Pape: Mellem græs og skrift).
Analyse af Inger Christensens digte (Græs, Det og Alfabet) og en placering af forfatterskabet i den danske lyriske modernisme i 1960'erne og frem.

80.5
Vinduet : Gyldendals tidsskrift for litteratur.
(heri 1985, nr. 1, s. 2-9: Jan Kjærstad: En kombinasjon av verden og meg selv).
Interview om forfatterskabet.

81.5
Norsk litterær årbok. -  Det norske Samlaget.
(heri 1992, s. 25-36: Jette Lundbo Levy: Samtale med Inger Christensen).

81.5
Reception : tidsskrift for nordisk litteratur. - Institut for Nordisk Filologi, Københavns Universitet.
(heri 1999, nr. 37: Birgitte Iversen: Inger Skriftensen: Et møde med Inger Christensens forfatterskab i de norske fjelde).
Referat af forskellige foredrag fra Inger Christensen-seminar på Lysebu i Norge.

81.6505
Spring: tidsskrift for moderne litteratur. - Forlaget spring.
(heri 2002, nr. 18, s. 8-34,: Neal Ashley Conrad: Det svmlende punkt: Synsvinkler på forfatterskabet: Samtale med Inger Christensen)
Interview, bredt dækkende hele forfatterskabet.

81.6505
Spring: tidsskrift for moderne litteratur. - Forlaget spring.
(heri 2002, nr. 18, s. 115-124: Christine Seedorff: Utopi og dementi: Inger Christensens poetik i spændingsfeltet mellem skabelse og opløsning af betydning).
Inger Christensens poetik holdes blandt andet op mod Descartes og Maurice Merleau-Ponty.

 

91.7
Romantik: journal for the study of Romanticisms
(heri 2014, nr. 3, s. 91-97: Anne Gry Haugland: Native and deep-roted: positions in Inger Christensen´s philosophy of nature). 

Artikler i aviser

Berlingske Aftenavis
(heri 9/8 1969: Martin Hartung: Jeg fik UG i parentes).
Interview: Hvordan jeg blev forfatter.

 
Information

(heri 1/8 2005: Tue Andersen Nexø: Kan man læse Inger Christensen?) 

 

Information
(heri 6/1 2009: Erik Skyum-Nielsen: Hej Verden).
Nekrolog. 

Jyllands-Posten
(heri 29/12 1998: Marianne Juhl: Fra skrædderens til digterens værksted).
Interview i forbindelse med udgivelsen af Inger Christensens samlede værker.

 

Politiken
(heri 5/1 2009: Thomas Bredsdorff: Inger Christensen var enestående i dansk litteratur).
Nekrolog. 

 

Politiken
(heri 10/1 2009: Peter Wivel: Inger Christensen hyldet i europæiske aviser).


Dvd, cd:

99.4
Christensen, Inger
Inger Christensen - cikaderne findes [film (dvd)] : en portrætfilm / manuskript, instruktion og produktion Jytte Rex. - [Kbh.] : Another World Entertainment, 2009. - 1 dvd-video (55, 40 min.) : farve med sort-hvide sekvenser
Digteren Inger Christensen (f. 1935) fortæller i lejligheden på Østerbro om sit liv og arbejde og læser op af sine vigtigste værker
Dansk tale, samt sporadisk tysk tale med danske undertekster     
Inger Christensen fortæller i lejligheden på Østerbro om sit liv og arbejde og læser op af sine vigtigste værker

Digterstemmer (cd)] / ide: Lene Wissing ; redaktion: Christian Yde Frostholm, Morten Søndergaard og Lene Wissing. -  Foreningen af digterstemmer : og AFSNIT P, 1996. - 1 compact disc (70  min.) Digte af Inger Christensen ... et al. ; udvalgt og læst af forfatterne. Bidrag af: Inger Christensen, Per Højholt, Pia Juul, Peter Laugesen,  Henrik Nordbrandt, Søren Ulrik Thomsen. 
Inger Christensen læser 10 digte op fra Alfabet.

Inger Christensen: Inger Christensen (cd). – Booktrader, 2000. – 1 cd (ca. 37 min.). - (Booktraders lyrikcd ; 9) (Booktrader records book ; 11).
Inger Christensen læser op af udvalgte digte fra: Alfabet og Sommerfugledalen.

Links


Forfatterweb
Dansk BiblioteksCenters forfatterportræt. Kræver abonnement, men kan benyttes gratis på de fleste folkebiblioteker.

Nyere danske forfattere
Præsentationer af danske forfattere og deres værker. Produceret af forfatteren og kritikeren Jakob Brønnum for Det Kongelige Bibliotek.

Den store danske - Gyldendals åbne encyklopædi
Artikel om forfatteren. Siden er udarbejdet af førende danske fageksperter. Under artiklen er der henvisning til artikel om forfatteren i Dansk biografisk leksikon.

Wikipedia (engelsk udgave - mere udførlig end den danske)
Artikel om forfatteren. Alle kan lægge artikler ind og frit redigere i alt materiale på siden.


Youtube
Inger Christensen læser op fra Sommerfugledalen, Universitetet i Agder, 18. juni 1997. 

Bibliotekar Michael Skjærris, Vejle Bibliotek

Bogdetaljer

Forlag
Gyldendal
Faustnummer
01370111
ISBN
9788700334922
Antal sider
239

Brugernes anmeldelser

0 anmeldelse
Log ind eller opret en konto for at skrive kommentarer